Krupa & The Genes; Gene Krupa

De legendarische drummer Gene Krupa was wat je noemt innovatief. Hij maakte het drumstel tot een instrument dat voor méér gebruikt kan worden dan het slaan van de beat: ook om ‘melodieën’ en soloos op te spelen. En zo ook de show te stelen net als een zanger(es) of een ster-trompettist!

Gene Krupa swingde ‘like hell’. Typerend voor zijn stijl was zijn spel op trommels (bassdrums, toms en snare), vaak in een tamelijk snel tempo (plm 132 beats per minuut, iets sneller dan marstempo)
Nu is er een nieuwe Nederlandse band met de naam Krupa & The Genes.
Opgericht door twee bekende drummers, die met ongeveer iedereen in de jazzscene speelden: Stefan Kruger en Joost Patocka. Kruger meer in de electrogroove, Patocka meer in de jazz. De Kru van Kruger en de Pa van Patocka = KruPa.
Ze zaten samen op het conservatorium en geven daar nu ook allebei les (Den Haag). Natuurlijk willen zij daarmee graag een eerbetoon brengen aan drummer Gene Krupa. Maar het is toch vooral ook een nieuwe band: een septet met twee gitaren, twee saxen, bestaande uit toonaangevende – maar heel verschillende –  bandleiders uit de Nederlandse scene: Anton Goudsmit (The Ploctones), Raphael Vanoli (Knalpot), Jasper Blom, Maarten Hogenhuis (Bruut!) en Sean Fasciani (Reinier Baas). Op 9 mei 2014 in het Bimhuis in Amsterdam.


Iedereen schrijft stukken voor de band; het wordt muziek die allerlei kanten op kan gaan: van vrij-met-een-beat tot filmisch tot klassiekerig tot broken beat-groove.
Zo schreef Kruger het stuk Zi Feng – geïnspireerd door het beroemde Sing Sing Sing met Gene Krupa (zie video). Uitgangspunt daarin zijn de namen van de musici in morse code (met veel lang- lang-kort lang-kort-kort-lang etcetera). Dat levert een ritme op dat in het stuk werd verwerkt.
Maarten Hogenhuis, Jasper Blom sax, Raphael Vanoli, Anton Goudsmit gitaar, Sean Fasciani bas, Stefan Kruger, Joost Patocka drums
Door het jaar heen gaat Krupa & the Genes digitaal losse tracks uitbrengen, en in november  verschijnt ook muziek van hen op vinyl.

Gene Krupa (1909-1973) was één van de meest invloedrijke Amerikaanse bigband drummers in de geschiedenis van de jazz. Hij stond bekend om zijn energieke en flamboyante manier van spelen. Hier een docu met leuke oude opnames. In het 1e stuk slaat hij ook een solo op snaren van de bas….

Hij maakte zijn eerste opnames in 1927 met banjospeler Eddie Condon. Een historisch moment, want dit was de eerste keer dat er werd opgenomen met een volledig drumstel, met trommels, cymbals en hihat. Tot die tijd werd er alleen gebruikgemaakt van de snaredrum en cymbals.
In 1934 kwam hij bij de band van klarinettist Benny Goodman, waardoor hij een nationale beroemdheid werd, mede door het succes van het nummer Sing Sing Sing.
Later richtte hij zijn eigen bigband op, die bij veel optredens uit bijna 40 muzikanten bestond, wat het de grootste swingband van die tijd maakte. Vanaf 1951 speelde Krupa alleen nog maar in trio’s of kwartetten. Naast de belangrijke rol die Krupa heeft gespeeld op het gebied van de jazz, was hij ook een groot voorbeeld voor moderne rockdrummers, zoals John Bonham van Led Zeppelin, Keith Moon van The Who en Peter Criss van KISS.
Minstens zo belangrijk is het feit dat hij in 1927 de eerste drummer ooit was die de bass drum gebruikte bij geluidsopnames. Zijn drum methodes werden in 1938 voor het eerst op papier gezet, waarna die manier van noteren de standaard werd.

Joost Patocka speelt met zowel jonge talenten als gevestigde namen in de Nederlandse jazz, van Ruben Hein en Reinier Baas tot Benjamin Herman en Jesse van Ruller. Hij is bekend als begeleider van jazzvocalisten Rita Reys en Francien van Tuinen.
Benjamin Herman Quartet  met Joost Patocka (drumsolo aan het eind)

Stefan Kruger is mede-oprichter van succesvolle Nederlandse bands als New Cool Collective en Zuco 103. Hij gooit hij hoge ogen in binnen- en buitenland als drummer en creative director van de Caro Emerald Band.
Zuco 103: brazilectro!

ENGLISH VERSION
Krupa & The Genes
Gene Krupa


The legendary drummer Gene Krupa made the drums to an instrument not only fit for hitting the beat, but also to play ‘melodies’ and soloos. And to steel the show just like a singer or a star trumpeter!
Gene Krupa swinged ‘like hell’. Typical of his style was his play on drums (bass drums  toms and snare), often at a fairly rapid beat (approx 132 beats per minute, slightly faster than marching pace).
Krupa_en_The_Genes_c_Jonathan_Herman_web_630_354_70_c1_left_topNow there is a new Dutch band called Krupa & The Genes. Founded by two well known drummers, who play with just about everyone in the jazz scene: Stefan Kruger and Joost Patocka . Kruger more in the electro groove-field,  Patocka more in jazz .
Kru = Kruger and Pa = Patocka= Krupa
They studied together at the conservatory and now both teach there (The Hague). Of course they like to pay tribute to drummer Gene Krupa. But above all it’s a new band, a septet with two guitars, two saxophones, consisting of leading – but very different – band leaders from the Dutch scene : Anton Goudsmit (The Ploctones) , Raphael Vanoli (Knalpot) , Jasper Blom, Maarten Hogenhuis (Bruut!) and Sean Fasciani (Reinier Baas). May 9, 2014 at the Bimhuis in Amsterdam.
Everyone writes pieces for the band; music that can go in all directions: free- with-a -beat to cinematic to classic to broken beat groove.
Kruger wrote the piece Zi Feng – inspired by the famous piece Sing Sing Sing with Gene Krupa (see video). Starting from the names of the musicians in morse code (with many long-long-short long-short-short-long etc.). This provides a rhythm that ‘s being used in the piece.

Martin Hogenhuis and Jasper Blom – sax , Raphael Vanoli and Anton Goudsmit- guitar, Sean Fasciani – bass, Stefan Kruger and Joost Patocka – drums.
Throughout the year Krupa & the Genes will release digital single tracks  and in November there will also be a release on vinyl.

 

Gene Krupa (1909-1973) was one of the most influential American big band drummers in the history of jazz. He was known for his energetic and flamboyant style of playing.
He made his first recordings in 1927 with banjo player Eddie Condon. A historic moment, because this was the first time recordings were made with a full drum kit, with drums, cymbals and hi-hat. Untill that time only the snare drum and cymbals were used.
In 1934 he joined the band of clarinetist Benny Goodman,and he became a national celebrity, partly due to the success of the song Sing Sing Sing .

He later formed his own big band, which consisted of nearly 40 musicians on several occasions, which made it the biggest swing band of that time. From 1951 Krupa only played only in trios or quartets . In addition to the important role Krupa played in the field of jazz, he was also a great example to modern rock drummers like John Bonham of Led Zeppelin, Keith Moon of The Who and Peter Criss of KISS.
Equally important is the fact that he was the first drummer ever that used the bass drum for sound recordings in 1927. His drum methods were put on paper n 1938 for the first time, and since that time that way of notation befcame the standard.