Batik

Beeldende en inventieve muziek

BATIK is een nieuwe groep van Wolfert Brederode, Joost Lijbaart, Mark Haanstra en Ed Verhoeff. Net als de beroemde stof uit het Verre Oosten bestaat de muziek van het kwartet uit veelkleurige lijnen en patronen die vloeiend in elkaar over lopen. Het gaat de vier musici om het kunnen verlengen van elkaars klank en het samensmelten tot één instrument. Batik diept dit concept uit met composities van alle vier de groepsleden.
 Het resultaat is beeldende en inventieve muziek waarbij traditionele vormen van samenspel vervagen en versmelten tot een originele klank. 
Joost Lijbaart – drums & percussie, Wolfert Brederode – piano, Ed Verhoeff – gitaar, Mark Haanstra – basgitaar

https://soundcloud.com/batik-1/passing-time-mark-haanstra

Veel musici en bands zijn de laatste tijd op zoek naar externe financiering, met name om het mogelijk te maken een CD te kunnen uitbrengen. Want dat kost geld natuurlijk – meerdere duizenden euroos!
 Het houdt voor de sector jazz en improvisatiemuziek niet over wat betreft speel- en financierings mogelijkheden. Ook Batik doet een beroep op liefhebbers en publiek om een donatie te doen via Voor de Kunst. Dat kan nog 9 dagen! KLIK HIER

https://soundcloud.com/batik-1/levy-5

Het Leidsch Dagblad schreef over een optreden van Batik:
“Het repertoire bestaat uit thema’s die gekozen lijken vanwege de duidelijke melodielijn en speelse ritmiek. Swing en een eenduidige climax zijn minder van belang. Deze elementen zijn een dankbare leidraad voor het samenspel, waarin de scheidslijn tussen solist en begeleider vervaagt…….De grillige opbouw van de stukken die vaak in verschillende delen uiteenvallen geven de muziek vaak een filmisch karakter. Batik blijft tot het einde onvoorspelbaar in het spel met de klankkleuren.”

https://soundcloud.com/batik-1/scratching-joost-lijbaart

De groep bestaat nu een jaar. Batik componeerde in 2012 muziek voor het journalistieke onderzoeks televisieprogramma ‘Levy’ van documentairemaker Gideon Levy. Sindsdien is de band te horen op de Nederlandse Jazzpodia.
Wolfert Brederode (1974) staat bekend om zijn subtiele lyrische, soms romantische pianospel.  Als enige Nederlander heeft hij twee solo albums opgenomen voor het beroemde ECM label van Manfred Eicher.  Hij heeft een duo met Joost Lijbaart, maar heeft ook een kwartet, waarin o.a. klarinettist Claudio Puntin meespeelt.
Joost Lijbaart (1967) is o.a. bekend van zijn lange samenwerking met saxofonist Yuri Honing. Lijbaart en Brederode spelen al sinds 2005 als duo samen.

Ed Verhoeff (1966) is een veelzijdig jazzgitarist. Zijn spel is vaak intuïtief en sensitief. Hij werkte o.a. met Hein van Geijn’s Baseline, Lucas van Merwijk Music Machine, John Abercrombie, en speelt ook in de Paul Berner Band (over wie op deze site ook een blog te vinden is)
Mark Haanstra (1974) speelt o.a. met Windkracht 7 ( zie ook blog op deze site),  Yuri Honing’s Wired Paradise en met het Barnicle Bill Trio (met drummer John Engels en altsaxofonist Miguel Martinez). Ook deed hij een uitgebreide tour met slagwerker Terry Bozzio.

ENGLISH VERSION
Batik: Expressive and inventive music

BATIK is a new group of Wolfert Brederode, Joost Lijbaart , Mark Haanstra and Ed Verhoeff . Like in the famous fabric from the Far East the music of the quartet consists of multicolored lines and patterns that run smoothly into one another . The four musicians want to be able to extend each other’s sound and merge into one instrument. Batik explores this concept with compositions by all four members . The result is expressive and inventive music with traditional forms of interaction fading and merging into an original sound . Joost Lijbaart – drums & percussion , Wolfert Brederode – piano , Ed Verhoeff – guitar , Mark Haanstra – bass
Many musicians and bands have recently been looking for external funding , especially to be able to release a CD. Because that costs money – several thousands of euroos ! In the jazz and improvised music sector the options to play and find substantial money are not too abundant . Batik also appeals to musiclovers and the public to help the financing of their CD and donate through ‘Voor de Kunst’. That is still possible for 9 days !
Go and see HERE

The Leiden newspaper wrote about a performance of Batik :
” The repertoire consists of themes that seem chosen because of the clear melody and playful rhythms . Swing and a uniform climax are of less importance. These elements are a guide to the interaction , in which the dividing line between soloist and accompanist fades ……. The rugged construction of the pieces that often disintegrate into several parts , oftne give the music a cinematic character . Batik remains unpredictable with the sounds until the end. “

The group now exists one year . In 2012 Batik composed the music for a docmentary investigative journalism television Levy Gideon Levy. Since then, the band can be heard on the Dutch Jazz Stages .

batikWolfert Brederode (1974 ) is known for its subtle lyrical , sometimes romantic pianoplaying. He recorded two solo-albums recorded for the famous ECM label of Manfred Eicher . He has a duo with Joost Lijbaart , but also has a quartet including clarinettist Claudio Puntin. 
Joost Lijbaart (1967 ) is known from his long collaboration with saxophonist Yuri Honing . Lijbaart Brederode and play together as a duo since 2005 . 
Ed Verhoeff (1966 ) is a versatile jazz guitarist . His playing is often intuitive and sensitive . He ao worked with Hein van Geijn ’s Baseline , Lucas van Merwijk Music Machine , John Abercrombie , and also plays in the Paul Berner Band (about which on this siteyou can find a blog )
Mark Haanstra (1974 ) plays ao with Windkracht 7 ( see also blog on this site) , Yuri Honing Wired Paradise ’s and the Barnicle Bill Trio ( with drummer John Engels and alto saxophonist Miguel Martinez ) . He also did an extensive tour with drummer Terry Bozzio.