Jazz & Impro uit Zweden: Makross en Marta Forsberg

Scroll down for English version

Een blog over twee nieuwe, totaal verschillende albums uit de Zweedse jazz & improvisatie scene: Makross en Marta Forsberg.

Makross, We Are Swedish Jazzgroup
‘
In de video waarin Makross zelf in 1 zin moet uitleggen waar het quartet voor staat komt er, na veel ‘ehh, tja, pfff’ en leeg de camera in kijken, uit dat Makross zichzelf ziet als speels, een gek kind waar je van houdt of niet, en dat ze best leuk kunnen spelen.
 Maar dat alleen zou dit Zweedse quartet geen recht doen. In een bezetting van twee saxen, bas en drums wordt opgewekte en goed gedoseerde jazz gespeeld in eigen composities. Geen akkoordinstrument dus in dit ensemble.

 

Soms klinkt het een beetje als het kwintet van Warne Marsh en Lee Konitz: twee saxen die harmonisch en melodisch ‘samen optrekken’. (In dat quintet zat trouwens wel een akkoordinstrument: gitaar)

Makross bracht vorige maand een derde album uit, dat wil zeggen: het is een dubbel elpee, vinyl dus.
Hun eerste album heette ‘It’s not that easy’ (Det är inte så lätt, 2012), het tweede ‘Chapter 2 – What a joy’ (Kapitel 2 – Vilken Lycka, 2015).
En nu dus Makross ‘We Are Swedish Jazzgroup ‘, in expres houterig Engels communicerend.
Ze hebben er veel plezier in 😉

Jens Persson-altsax, Rasmus Nyvall- tenorsax en clarinet,
Andreas Henningsson-bas, Kristoffer Rostedt–drums

 

 

Marta Forsberg: To All Frequencies I Can Not Sense for Quartet
Bijna het tegenovergestelde geluid vind je in de muziek van Marta Forsberg.
Muziek waar je geduld voor moet hebben; minimalistisch, traag en kalm.
 De Zweedse componiste en violiste Marta Forsberg werkt op het snijvlak van acoustische en electronische improvisatie.

Vrij improviserend vindt ze haar materiaal in de kleinste details van toon, akkoord en geluid. Het gaat haar om het creëren van een allesomvattende zintuiglijke omgeving, en daarvoor zet ze ook middelen in als drones*, visuals die reageren op geluid en licht sculpturen.
* Hier wordt ‘drone’ gebruikt in de betekenis van een aanhoudende toon of constant hoorbaar geluid in een compositie. Dus niet het zelfvliegend apparaat.

Deze maand brengt ze een album uit met een stuk voor kwartet en elektronica.
In dit minimalistische stuk wordt de muziek gemaakt op basis van traagheid en ruimtelijkheid – een kalme reis door de intrinsieke dimensies en kenmerken van het geluid (!)
Wie de tijd neemt om haar muziek te ondergaan wordt beloond met -inderdaad- een zintuiglijke ervaring. Spannend.

In 2016 behaalde Marta haar Bachelor in Electroacoustic Music aan het Royal College of Music in Stockholm.

Quaver, Ivo Nilsson – trombone, visuals, Marta Forsberg – composition, live electronics

 

ENGLISH

Today a blog about two new, totally different albums from the Swedish jazz and improvisation scene: Makross and Marta Forsberg.

Makross ‘We Are Swedish Jazzgroup’
In the video in which Makross has to explain in one sentence what the quartet stands for, after many ‘uhhm, well, pfff’ and glazily staring into the camera, Makross calls itself playful, a silly child you dig or not, and that they can be fun. But that alone would not do justice to this Swedish quartet. In a line up of two saxes, bass and drums cheerful and well dosed jazz is played in own compositions. No chord instrument in this ensemble.

Sometimes they sound like the quintet of Warne Marsh and Lee Konitz: two saxophones that harmoniously and melodically work together. (By the way, in that quintet there was a chord instrument: guitar)

Makross releases a third album this month, that is, it’s a double elpee, vinyl.
Their first album was called ‘It’s not that easy’, the second ‘Chapter 2 – What a joy’ (Chapter 2 – What Happiness, 2015).
And now, Makross ‘We Are Swedish Jazzgroup’, communicating in deliberate bad English.
They are having fun 😉

Jens Persson altosax, Rasmus Nyvall tenorsax and clarinet,
Andreas Henningsson bass, Kristoffer Rostedt drums

Marta Forsberg: To All Frequencies I Can Not Sense For Quartet
Almost the opposite sound is found in Marta Forsberg’s music.
You need patience here for the minimalist, slow and calm way in which she operates. 
Swedish composer and violinist Marta Forsberg works at the intersection of acoustic and electronic improvisation.


(photo Nike Bergman)
Improvising freely, she finds her material in the smallest details of tone, chord and noise. It is about creating an all-embracing sensory environment, which includes resources like drones *, visuals that respond to sound and light sculptures.

* The word drone here being used in the sense of a continuous tone or constant audible sound in a composition.

This month she will release an album for quartet and electronics.
In this minimalistic piece, the music is made based on slowness and spaciousness – a calm journey through the intrinsic dimensions and characteristics of the sound (!)
If you take the time to undergo her music, you will be rewarded with – indeed – a sensory experience. Intriguing.

In 2016 Marta Forsberg finished her Bachelor in Electroacoustic Music at the Royal College of Music in Stockholm