Jaimeo Brown

Scroll down for English version

Jazz is a fluid concept in time and space

Alles heeft altijd met alles te maken……
Fusion en crossovers zijn van alle tijden.
Waren de worksongs van slaven van 120 jaar geleden een van de bronnen voor het ontstaan van jazz (samen met gospel, blues en later ook ragtime, vanwege de syncopen…) – Nu ontstaat er in het recente post genre denken opnieuw een verbinding met jazz van vandaag.

De Amerikaanse drummer/componist Jaimeo Brown maakt een vernieuwende mengvorm van jazz, eigentijdse beats en historische opnames. Hij gebruikt samples van worksongs van Afro-Amerikaanse arbeiders, mijnwerkers en gevangenen, die de basis vormen voor intense, gospel-achtige muziek op zijn album Work Songs.
Het is sociaal bewogen muziek. Jaimeo Brown is iemand die wil opvoeden, activist en kunstenaar tegelijkertijd, wiens werk een oproep is om de traditionele grenzen van creativiteit te overstijgen; onderdrukking te overstijgen; via artistiek, technologisch en historisch onderzoek en de essentiële menselijkheid die ons verenigt. Aldus staat in de bio op zijn website.

Jaleel Shaw – ltsax, Chris Sholar – gitaar, samples. electronica, Jaimeo Brown – drums
Bimhuis Amsterdam 17-5-2018

Brown mixt jazzbreaks met gospel- en bluessamples tot intense, sociaal bewogen muziek, waarmee hij in de voetsporen treedt van sociaal bewogen jazzlegendes als John Coltrane en Max Roach.
Het album Work Songs is een lappendeken van bijdragen van muzikanten. Meestal apart van elkaar opgenomen op uiteenliggende plekken en vervolgens samengebracht in de studio. Dankzij de digitale mogelijkheden daartoe worden hier dus ook geografische grenzen overstegen.
Transcendence wil technologie met ideologie koppelen, met de overtuiging dat een dergelijke ‘democratische’ manier van communiceren ook bijdraagt aan een betere wereld.

Na 14 jaar turbo-leven in New York, kreeg Jaimeo behoefte aan ‘spiritual healing’ en vond die oa in de gospelsongs van de Gee’s Band Quilters – een groep vrouwen die zong tijdens het maken van patchwork quilts). Hij begon samples ervan in zijn eigen muziek te verwerken, en zo begon het proces dat leidde tot het project Transcendence. Leidende filosofie daarbij was hoe muziek de ‘smeerolie’ van het gemeenschapsleven kan zijn.
In zijn huidige werk hoor je oa ook de stem van Martin Luther King, omgevingsgeluiden; worksongs, hip-hop groove, electronica, akoestische instrumenten. Critici zijn het erover eens, dat dit bij Jaimeo Brown niet voortkomt uit noch lijkt op eclectisch ‘cultureel toerisme’, maar uit echte overtuiging wordt gemaakt tot een nieuw patchwork.

Jaimeo Brown begon zijn carrière in de Charles Mingus Big Band en werkte samen met talloze jazzmusici, onder wie Kenny Garrett, Geri Allen, Greg Osby, Pharoah Sanders ,Wynton Marsalis, Pharoah Sanders en David Murray. Daarnaast werkte hij met toonaangevende artiesten uit de pop, r&b, house en hiphop, zoals Stevie Wonder, Carlos Santana, Q-Tip en Carl Craig. 
Als activist is Jaimeo Brown met name toegewijd aan de #Blacklivesmatter-beweging.

 

ENGLISH

“Jazz is a fluid concept in time and space”

All things are connected… Fusion and crossovers are of all times.
The worksongs of slaves from 120 years ago were one of the sources for the emergence of jazz (together with gospel, blues and later also ragtime, because of the syncopes …) – Now in the recent post genre thinking there is a connection with jazz today.

The American drummer/composer Jaimeo Brown makes an innovative mix of jazz, contemporary beats and historical recordings. He uses samples of worksongs from Afro-American workers, miners and prisoners, which form the basis for intense, gospel-like music on his album Work Songs. It is socially conscious music. Jaimeo Brown is someone who wants to educate, activist and artist at the same time, whose work is a call to transcend the traditional boundaries of creativity; to transcend oppression; through artistic, technological and historical research and the essential humanity that unites us. Thus is in the bio on his website.

Jaleel Shaw – ltsax, Chris Sholar – guitar, samples, electronics, Jaimeo Brown – drums
Bimhuis 17-5

Brown mixes samples of jazz breaks with gospel into intense, socially-moved music, following in the footsteps of socially-inspired jazz legends like John Coltrane and Max Roach.
The album Work Songs is a patchwork of contributions from different musicians. Recorded separately from each other at various locations and then brought together in the studio. Thanks to the digital possibilities of today, geographical boundaries are also transcended.
Transcendence wants to link technology with ideology, with the conviction that such a ‘democratic’ way of communicating also contributes to a better world.


After 14 years of turbo life in New York, Jaimeo needed ‘spiritual healing’ and found it in the gospel songs of the Gee’s Band Quilters – a group of women who sang while making patchwork quilts). He began to process samples of it into his own music, and so began the process that led to the Transcendence project. Leading philosophy was how music can be the ‘lubricating oil’ of community life. In his current work you also hear the voice of Martin Luther King, ambient sounds; worksongs, hip-hop groove, electronics, acoustic instruments. Critics agree that this does not come from nor looks like eclectic ‘cultural tourism’ on Jaimeo’s part, but that it comes from a real conviction, creating a new patchwork.

Jaimeo Brown started his career in the Charles Mingus Big Band and worked with numerous jazz musicians, including Kenny Garrett, Geri Allen, Greg Osby, Pharoah Sanders, Wynton Marsalis, Pharoah Sanders and David Murray. He also worked with leading artists from pop, r&b, house and hip hop, such as Stevie Wonder, Carlos Santana, Q-Tip and Carl Craig. As an activist, Jaimeo Brown is particularly dedicated to the # Blacklivesmatter movement.