David Kweksilber Big Band

Ultieme muziek van het moment

Zo noemt rietblazer David Kweksilber graag de muziek van zijn David Kweksilber Big Band. Hij kon het niet laten om een groot project te beginnen in 2008: een eigen big band die thuis moest zijn in zowel hedendaags gecomponeerde als in geïmproviseerde muziek! Eén met 26 musici. Geen kleine ambitie en een hele kluif voor de musici èn de bandleider…

Het werd – en is nog steeds – een grensverleggend muzikaal avontuur.  Een big band met een verpletterende sound die ook fluisterzacht kan zijn, muziek vanuit hele uiteenlopende invalshoeken en een enorme energie.
 Kweksilber pioniert en heeft een missie: veel nieuw repertoire creëren op het grensvlak van hedendaags gecomponeerd en geïmproviseerd. Daarmee een afspiegeling tonen van het rijkgeschakeerde componeren en improviseren in Nederland. En een nieuw publiek aanboren voor het overbrengen van die veelzijdige klankwerelden, door hemzelf vaak getypeerd als ‘een prikkelend, zinderend, fonkelnieuw hier-en-nu repertoire, met ultieme muziek van het moment’

. Op zaterdag 28 december speelt DKBB in het Bimhuis, Amsterdam

Na vijf jaar zijn er inmiddels een kleine 60 stukken speciaal voor de band geschreven door componisten uit de improvisatiewereld en uit de hedendaagse muziek. Van Oene van Geel, Corrie van Binsbergen en Jorrit Dijkstra tot Yannis Kyriakides, Klas Torstensson en Arnoud Noordegraaf. De componisten krijgen altijd de opdracht om in het te schrijven werk ook een vorm van improvisatie in te bouwen. Tot het repertoire behoren ook oudere composities voor bigband van progressieve componisten uit de geschiedenis, zoals Robert Graettinger.

 In de band topmusici uit beide werelden, waaronder de magistrale sopraan Claron McFadden, improvisatoren als Wolter Wierbos (trombone), Angelo Verploegen (trompet) en Wiek Hijmans (gitaar), performers uit andere disciplines zoals tapdans (Peter Kuit) en gebruik van video.


En David Kweksilber zelf, een van meest virtuoze rietblazers van Nederland. Hij bespeelt vrijwel het hele arsenaal van clarinetten en saxofoons van hoog tot laag, en is thuis is zowel de wereld van Brahms en Mozart, als in die van Stockhausen en die van Guus Janssen.

Van het Bimhuis kreeg de DKBB de mogelijkheid om eens per 2 maanden in het Bimhuis te spelen. Niet alleen goed voor de band om zich te profileren, maar ook om vrij snel een steeds groter repertoire te kunnen creëren.. Op 28 december staan op het programma  o.a. premières van Jan-Peter de Graaff, Ogüz Büyükberber, Jasper Blom en Luc Houtkamp.

DKBB
Claron McFadden- zang, Peter Kuit – tapdans, Peter Kok – dj/vj, Werner Herbers, JanWillem van der Ham, David Kweksilber, Leo van Oostrom, Michiel van Dijk, Peter van Bergen, Jasper Blom, Rutger van Otterloo – rieten, Wolter Wierbos, Koen Kaptijn, Joost Buis, Toon van Ulsen, Mark Boonstra – trombone, Ries Schellekens – tuba, Angelo Verploegen, Felicity Provan, Anton Weeren, Bert Langenkamp, Marc Kaptijn – trompet, Guus Janssen – piano, Wiek Hijmans – gitaar, Sjeng Schupp – bas, Joey Marijs, Niels Meliefste – slagwerk

ENGLISH VERSION

Ultimate music of the moment

This is how reedplayer David Kweksilber likes to call the music of his David Kweksilber Big Band. He could not resist starting a big project in 2008: a big band that was supposed to be good at both contemporary composed and improvised music! A band with 26 musicians. No small ambition and an uphill for musicians and band leader …
It was – and still is – a ground-breaking musical adventure. A big band with a crushing sound, that may just as well play whisperingly soft, with music from all kinds of different perspective and an enormous energy. Kweksilber pioneers and has a mission: to create a lot of new music at the interface of contemporary composed and improvised. To reflect the multifaceted composing and improvising in the Netherlands. And find a new audience to communicate those versatile sound worlds, by him often described as “an exciting, thrilling , brand new here-and-now repertoire, with the ultimate music of the moment ‘.
After five years about 60 pieces were written specially for the band by composers from the improvisational world as well as the contemporary music. Such as Oene van Geel, Corrie van Binsbergen and Jorrit Dijkstra to Yannis Kyriakides, Klas Torstensson and Arnoud Noordegraaf. The composers always to build in improvisation one way or anonther. The repertoire includes compositions for big band of older progressive composers in history as well, such as Robert Graettinger.


In the band top-musicians from both worlds, including the fantastic soprano Claron McFadden  improvisers as Wolter Wierbos (trombone), Angelo Verploegen (trumpet) and Wiek Hijmans (guitar), performers from other disciplines such as tap dance (Peter Kuit) and the use of video. 
David Kweksilber himself is one of the most virtuoso reedplayers in the Netherlands. He plays almost the entire arsenal of clarinets and saxophones from high to low, and is familiar with both the world of Brahms and Mozart, as well as  those of Stockhausen or Guus Janssen. 


DKBB got the opportunity to play at the Bimhuis every two months. Not only good for the band to present themselves, but also to create an increasing repertoire fairly quickly.
 On Saturday, December 28th DKBB plays at the Bimhuis, Amsterdam. The program includes premieres by Jan-Peter de Graaff, Oguz Büyükberber, Jasper Blom and Luc Houtkamp .

Plaats een reactie