Alan Purves & Albert van Veenendaal

Freaky songs en ongehoorde geluiden

CD Two AL’s and the cowgirls kept on dancing (brokken records)
Bizarre, vrolijke, uitbundige, melancholieke, freaky songs op geprepareerde piano en diverse soorten slagwerk, ter plekke verzonnen door twee avontuurlijke muzikanten. Verrassend, fantasierijk, een hele wereld van nieuwe geluiden en klanken.
Twee AL’s, die beiden hun hart en ziel hebben verpand aan de (vrije) improvisatiemuziek: 
het zijn Alan Gunga Purves – de Schotse slagwerker die al heel lang deel uitmaakt van de Amsterdamse jazz & impro-scene en pianist Albert van Veenendaal, die op deze CD opnieuw op geprepareerde piano speelt.
De Cd wordt gepresenteerd op het Brokkenfestival (programma zie onder) op 29 december in het Bimhuis Amsterdam.

Piepende rubberen speelgoedbeesten, zoemende plastic buizen, waterflessen, neusfluiten, mondharpen en enkelbellen. Wat meteen opvalt bij Purves is zijn ongebruikelijke en grote verzameling bijzondere instrumenten. Hij bouwt ook zelf instrumenten zoals brimbram, rockin’ chair en glockenspiel guitar. Zijn begeleiding is soms discreet maar soms juist heel uitbundig.
Als kind leerde Alan zichzelf drummen met breinaalden op alles wat los en vast zit. Op latere leeftijd bleef hij zijn eigen technieken ontwikkelen en spelen op zelfgemaakte instrumenten. 
Sinds 1975 woont hij in Amsterdam, waar hij al improviserend zijn weg vond in allerlei genres, van jazz en rock tot Ierse folk en niet-westerse volksmuziek. Hij speelde in groepen van Sean Bergin,  Joost Buis en Corrie van Binsbergen, en als duo met Ernst Reijseger. Hij maakte twee solo-CD’s.

Pianist Albert van Veenendaal noemt zichzelf ook wel ‘beeldend musicus’, vanwege het epische en filmische karakter van zijn muziek. Improvisatie en compositie gaan bij hem naadloos in elkaar over. Hij speelt solo-concerten met geprepareerde piano, en speelt in vele verschillende groepen, w.o. zijn trio met Yonga Sun en Meinrad Kneer; het Wisselend Toon Kwintet van Corrie van Binsbergen; Spoon 3 + 1 Fork. Hij componeert ook voor en speelt met theater- en dansgezelschappen


Over de geprepareerde piano:
 Door voorwerpen, zoals rubbertjes, wasknijpers, schroeven, papier of tape tussen de snaren te steken of op de snaren van de vleugel te leggen wordt de klankkleur van de piano wezenlijk anders. Het instrument wordt hierdoor als het ware een eenpersoons-slagwerkensemble met een grote variatie aan klanken en leent zich uitstekend voor (bijvoorbeeld) percussieve muziek. Maar ook dromerige en lyrische composities en improvisaties komen goed uit de verf. Pionier van de geprepareerde piano was de Amerikaanse componist John Cage die een groot aantal stukken voor het instrument heeft geschreven. In de afgelopen jaren heeft Albert van Veenendaal  zich verschillende speelwijzen eigen gemaakt en technieken ontwikkeld, die hij toepast in composities en improvisaties.


In Londen ontmoette Alan Purves de Zuid-Afrikaanse saxofonist Sean Bergin, met wie hij de passie voor jazz deelde. In 1975 vertrokken beide musici naar Amsterdam in het kielzog van de Friends Roadshow, theatergroep rondom de Amerikaanse clown Jango Edwards. Via Bergin en de theatergroep leerde Purves veel gelijkgezinde improvisatiemusici uit Amsterdam kennen.
Alan speelde/speelt o.a. met Sail/Joia, een multiculturele, in Amsterdam gevestigde latin-popgroep; met cellist Ernst Reijseger; met reizende theatergezelschappen zoals het Ierse Footsbarn en het Japanse Shusaka & Dormu Dance Theatre. Hij maakt o.a. deel uit van de bands Bite the Gnatze (Paul Pallesen), het Wisselend Toonkwintet (van Corrie van Binsbergen)  in Lotz of Music van dwarsfluitist Mark Alban Lotz, en in de Schots-Nederlandse jazzfolkgroep The Rigidly Righteous, en M.O.B. – de groep van Sean Bergin.

Het Brokkenfestival op zondag 29 december Bimhuis, Amsterdam (15:30-19:00)
Hoogtepunten 2013 uit de concertserie BrokkenMiddagen en CLUB 100 in Zaal 100.
Mmv Bram en Jasper Stadhouders, Marcel Veenendaal (DI-RECT),Bobby Petrov & Lucas Dols (Tin Men and the Telephone), Morris Kliphuis (Kapok, Kyteman’s HipHop Orchestra) e.v.a.
Het programma:
*‘On the Move’ muziek & animatie door BrokkenFabriek & Guusje Kaayk
*Duo Stadhouders & Stadhouders
Jasper Stadhouders gitaar Bram Stadhouders gitaar
* Brokken Records CD presentatie ‘Self Portrait in Pale Blue’
Corrie van Binsbergen gitaar
* Brokken Records CD presentatie TWO AL’S ‘And the Cowgirls Kept on Dancing’
Albert van Veenendaal prepared piano Alan Purves percussie/squeaky toys/etcetera
* Wereldpremière ‘Plastic Crusader’, compositie Albert van Veenendaal
Miriam Overlach harp
*IX
nieuwe groep van Marnix Dorrestein – gitaar/zang/percussie, Jasper Slijderink –  toetsen, Jelle
Huiberts – drums & gastoptreden van Jasja Offermans – basgitaar/zang
* TRIP-FREE
Marcel Veenendaal – zang/electronica, Morris Kliphuis – hoor, Niels Broos – toetsen, Corrie van
Binsbergen – gitaar,  Lucas Dols – bas Bobby Petrov – drums & gastoptredens van Guus van der
Steen – woordkunstenaar en Qeaux Qeaux Joans – zang

ENGLISH VERSION

Freaky songs and unheard sounds
CD Two AL’s and the cowgirls kept on dancing (brokken records)

Two AL ‘s, both their hearts and soul have been devoted to (free) improvised music: 
Alan Gunga Purves – Scottish percussionist who has long been part of the Amsterdam jazz and improv scene and pianist Albert van Veenendaal, playing the prepared piano again on this CD.
Bizarre, cheerful, exuberant, melancholy, freaky songs on prepared piano and percussion, created on the spot by two adventurous musicians. Surprising, imaginative, a whole world of new sounds and noises .

The CD will be presented at the Brokken Festival program (see above) on December 29 at the Bimhuis Amsterdam.

Squeaky rubber toy animals, buzzing plastic tubes, water bottles, nose flutes, harps and a lot more. Striking at Purves is his unusual and large collection of special tools. He builds his own instruments such as brimbram, rockin ‘chair and glockenspiel guitar. His playing is sometimes discreet, but sometimes actually quite exuberant.
alan gunga purvesAs a child Alan taught himself to play drums with knitting needles on anything not nailed down. 
In later life he continued to develop his own techniques and playing homemade instruments. Since 1975 he has lived in Amsterdam, where he improvised his way into all sorts of genres, from jazz and rock to Irish folk and non-Western folk music. He played in a lot of different bands, such as Sean Bergin, Joost Buis and Corrie van Binsbergen, and as a duo with Ernst Reijseger. He made two solo – CDs.

Pianist Albert van Veenendaal refers to himself as “visual musician” because of the epic and cinematic character of his music. Improvisation and composition go with him seamlessly. He plays solo concerts with prepared piano, and played in many different groups, o.a. his trio with Yonga Sun and Meinrad Kneer, tWisselend Toon Quintet with Corrie van Binsbergen; and 3 + 1 Spoon Fork. He also composes for and plays with theater and dance companies
About the prepared piano :
By objects such as rubber covers, clothes pegs, screws, paper or tape to stabbing between the strings or to lay on the strings of the piano, the timbre of the piano can be changed essentially. The instrument becomes a single percussion ensemble with a wide variety of sounds and lends itself to percussive music. But also dreamy and lyrical compositions and improvisations are quite possible. Pioneer of the prepared piano was the American composer John Cage, who wrote a large number of pieces for prepared piano. In recent years, Albert van Veenendaal trained himself in different playing modes and developed techniques that he uses in compositions and improvisations.

In London Alan Purves met the South African saxophonist Sean Bergin, with whom he shared a passion for jazz. In 1975, the two musicians left for Amsterdam with the Friends Roadshow, a theater-company around the U.S. clown Jango Edwards. Trough Bergin Purves met many like-minded improvisational musicians from Amsterdam.
Alan played/plays with Sail/Joia, a multicultural, Amsterdam-based Latin rock band; with cellist Ernst Reijseger; with traveling theater companies such as the Irish and the Japanese Footsbarn Shusaka & Dormu Dance Theatre. He plays in the bands Bite the Gnatze (Paul Pallesen), the Wisselend Toon Quintet (Corrie van Binsbergen), in Lotz of Music with fluteplayer Mark Alban Lotz; in the Scottish- Dutch jazz folk group The Rigidly Righteous and in MOB – The group of Sean Bergin .

Plaats een reactie