Jozef Dumoulin, Dirk Serries

Jozef Dumoulin – electronic keyboard wizard
Dirk Serries – ambient, minimal, impro on guitar

Dit keer een dubbelblog over twee interessante experimentele Belgische musici, die al vele jaren lang ieder op hun manier bezig zijn met avantgardistische electronische muziek en die met regelmaat ook in Nederland te horen zijn: Jozef Dumoulin – electronic keyboard wizard en Dirk Serries – ambient, minimal, impro op gitaar.

CD A Fender Rhodes solo van Jozef Dumoulin (Bee Jazz)
Toetsenist Jozef Dumoulin is Belg, maar woont sinds 2006 in Parijs. In de pers is hij eerder al beschreven als “piano wizard”, “keyboard magician” en ‘Fender Rhodes specialist’. Hij maakt een unieke sound op Fender Rhodes, die hij vaak combineert met elektronica. Daarmee maakte hij nu een solo-CD. Dat was voor hem de 1e keer – maar ook de eerste keer dat er met alleen Fender Rhodes een solo-Cd is gemaakt!

Dumoulin had nooit zoveel op met Funk en Psychedelic rockmuziek, waar de F-Rh veel in gebruikt werd. Hij viel meer op de (gitaristische en electro-)mogelijkheden die het instrument zèlf te bieden had. Hij legde zichzelf bij dit project 4 beperkingen op: alléén de F-Rh gebruiken; alleen improvisaties gebruiken, geen gecomponeerd materiaal; tracks gebruiken met een reguliere lengte; en geen overdubs gebruiken. Wat betreft geluids-effecten waren er geen constricties.

Hij bewaart zijn eigen geluid in iedere muzikale context, of het nu traditionele jazz, geïmproviseerde muziek, pop of hedendaagse muziek is. Hij speelde met velen o.a. met Magik Malik, Narcissus quartet; Zapp4, en leidt o.m. een eigen trio met Trevor Dunn en Eric Thielemans.

Dirk Serries: YODOK III
Dirk Serries  is een Belgische experimentele gitarist, die muziek maakt op het raakvlak tussen ambient en minimal music. Hij speelde al meerdere malen in Nederland en komt ook dit jaar in juni weer hier. Zijn nieuwste project is YODOK III: minimalistische improvisatie die gekruid is door het Scandinavische hoge noorden. Nu werkt Serries samen met twee toonaangevende Noorse muzikanten: drummer Thomas Järmyr en tubaspeler Kristoffer Lo. 
De muziek vertrekt vanuit de stilte en evolueert naar een alles verslindende en meeslepende apotheose. Improvisatie doorspekt met invloeden uit de freejazz, postrock en avant-garde. De synergie tussen versterkte tuba en de harmonische gitaar zorgt voor een sacraal en orchestraal geluidsdecor, dat dynamisch wordt opgejaagd door heftig drumspel. Het debuutalbum wordt uitgebracht in juni 2014 op Tonefloat.

geduld hebben: de muziek begint heel zacht….

Dirk Serries komt uit Antwerpen. Zijn muziek verscheen tot ongeveer 2007 onder zijn artiestennaam vidnaObmana (Servisch voor Gezichtsbedrog), daarna onder Fear Falls Burning.  Sinds zijn debuut in de jaren 80 van de vorige eeuw werkte hij samen met o.a.Steven Wilson, Steve von Till, Justin Broadrick en Alan Sparhawk. Serries creëert soundscapes door laag op laag te stapelen en zo toe te werken naar een geheel dat je vóelt. Sinds 2007 verschuilt hij zich niet meer achter alter-ego’s. In 2013 maakte Dirk Serries een solo LP (ja echt: vinyl) “Microphonics XXI-XXV” met drones bestaande uit donkere klanken voortgebracht door louter elektrische gitaar, die hij laat vloeien uit digitale en analoge gitaareffecten, langs feedback en reverb. Zijn muziek kenmerkt zich door eindeloos gestapelde gitaarlijnen. Hij kan zijn gitaren heel langzaam aan voller laten klinken, zonder dat het volume noemenswaardig opgedreven wordt: zo slaat hij er in de sound te controleren en maximaal uit te buiten.

Serries gitaarkunst doet denken aan die van de Brit Robert Fripp, die zijn geluid leende aan de Berlijnse platen van David Bowie en een aantal genrebepalende ambient gitaarplaten uitbracht.
Verder werkt hij samen met drummer Teun Verbruggen (Jef Neve, Flat Earth Society) aan een nieuw duo ART OF COSMIC MUSINGS waarvan het eerste album verscheen op het Nederlandse vinyl label Tonefloat.
Hij werkte met de progrockmuzikant Steven Wilson en speelde gitaar bij de Zweedse ‘post-metalband’ Cult Of Luna. Hoe divers zijn werk kan worden ingezet, blijkt ook uit de lokatie van zijn optredens. Het ene moment staat hij op een festival vol ‘intense luistermuziek’ (“Fluister” in Dordrecht), een week later staat hij met het Kronos Quartet op het World Minimal Festival. Of op het Tilburgse festival Roadburn, voor heavy muziek.

ENGLISH VERSION
This time a double blog about two interesting experimental Belgian musicians, who for many years and each in his own way have been involved with avant-garde electronic music. They both play  with regularity in the Netherlands:
Jozef Dumoulin – electronic keyboard wizard

Dirk Serries – ambient, minimal, impro on guitar

Keyboardplayer Jozef Dumoulin is Belgian  but has lived in Paris since 2006.
Jozef_DumoulinHe has previously been described as “Piano Wizard”, “keyboard magician” and “Fender Rhodes specialist’ in the press. He makes a unique sound on Fender Rhodes  which he often combines with electronics .
With that he now released a solo CD  The 1st time for him – but also the first time that a solo-CD with nothing but a Fender Rhodes was made !
Dumoulin was never really into funk and psychedelic rock, where the FRH was much in use. He was more interested in the (guitaristic and elctro ) possibilities the instrument itself had to offer.
He put himself four restrictions in this project: Really only use the F-Rh; only use improvisation, not composed material; isolate tracks with a regular duration and using no overdubs .
As far as sound effects, there were no constrictions.
Dumoulin keeps his own sound in any musical context, whether it’s traditional jazz, improvised music, pop or contemporary music. He played with many including with Magik Malik, Narcissus quartet, Zapp4, and leads his own trio with Trevor Dunn and Eric Thielemans .

Dirk Serries is a Belgian experimental guitarist who makes music at the interface between ambient and minimal music. He played several times in the Netherlands and will again this year in June.
dirk serriesHis latest project is YODOK III: minimalist improvisation that is spiced up by the Scandinavian north. Here Serries works with two leading Norwegian musicians: drummer Thomas Järmyr and tuba player Kristoffer Lo. The music starts from silence and evolves into an all-consuming and compelling finale. Improvisation peppered with influences from free jazz, post-rock and avant-garde. The synergy between amplified tuba and harmonic guitar creates a sacred and orchestral sound that is dynamically hounded by vigorous drumming. The debut album will be released in June 2014 on Tonefloat .

Dirk Serries comes from Antwerp. Untill 2007 his music appeared by his stage name vidnaObmana (Serbian for Illusions ), then later under the name Fear Falls Burning. Since its debut in the 80s of last century, he worked with oa Steven Wilson, Steve von Till, Justin Broadrick and Alan Sparhawk. Serries creates soundscapes by stacking guitar-layer upon layer and thus work towards a whole that you can feel. After 2007 he no longer hides behind alter-egos.
In 2013 Dirk Serries made a solo LP (yes really : vinyl) “Microphonics XXI – XXV”: drones consisting of dark sounds produced by purely electric guitar, flowing from digital and analog guitar effects, through feedback and reverb . His music is characterized by endless stacked guitar lines . He can slowly turn up the sound of his guitars without the volume being significantly boosted. That way het manages to control the sound the sound and exploit it to the max.

Serries guitar art reminds us of Robert Fripp  who lent his voice to the Berlin records of David Bowie and released some genre-defining ambient guitar records.
Furthermore, he is working with drummer Teun Verbruggen (Jef Neve, Flat Earth Society ) in a new duo ART OF COSMIC MUSINGS whose first album was released on the Dutch label vinyl Tonefloat.
He worked with the progressive rock musician Steven Wilson and played guitar with the Swedish post- metal band ‘Cult Of Luna. How diverse his work is, can also be showed by the location of his performances  One moment he is at a festival with “intense listening music” ( Fluister in Dordrecht), one week later, he plays with the Kronos Quartet at the World Minimal Festival in Amsterdam. Or at Roadburn, festival for heavy music in Tilburg.