Oene van Geel

English translation below

Vrij improviseren is een van de allerspannendste en leukste dingen die er bestaan!

CD Sudoku (Zennez records)
Jarenlang fantaseerde altviolist Oene van Geel over het opnemen van een solo-album, maar steeds bleef de focus liggen op het spelen met zijn belangrijkste bands Zapp4 en Estafest, en het componeren van kamermuziek. Uiteindelijk kwam het er nu toch van. Het album Sudoku (naar de japanse cijferpuzzel met 9×9 vakjes) wordt deze week gelanceerd. Hieronder 3 tracks van het nieuwe album.

Op de Cd staan 5 solotracks, waarbij Van Geel verschillende lagen over elkaar heen heeft gelegd. Hij speelt alviool, 5-snarige viool, cajon en andere percussie en gebruikt wat effektapparatuur, bijvoorbeeld een octaver. Deze solotracks werken goed, ze worden met veel drive gepeeld. Ritme in Indiase muziek is voor Oene van Geel de belangrijkste bron van inspiratie. En die ritmische input kun je gerust aan hem overlaten!.
In de daarop volgende 7 tracks speelt Oene van Geel steeds met 1 andere musicus, zijnde Mark Haanstra – basgitaar, Miriam Overlach – harp, Ogüz Buyukberber – basclarinet en Matteo Mijderwijk – piano
gear oene

Concerten: 26-5 Miles Amersfoort; 29-5 Gemeente Bibliotheek Den Haag; 10-6 Pletterij Haarlem; 15-6 Lola Luid! Amsterdam; 17-6 Paradox Tilburg en daarna in juli, september e.v. Solo of met 1 of meer musici/dansers.

Twee vragen aan Oene van Geel over zijn nieuwe album:
Waarom de titel Sudoku?

“Daar zijn twee redenen voor. Het was uitdagende puzzel om mijn album vorm te geven: wat wil ik laten horen aan de buitenwereld? Oorspronkelijk had ik ruim 70 minuten materiaal maar door kritisch te denken en te puzzelen over over wat een goede boog zou zijn van het album kwam ik tot dit ‘verhaal’.
Reden twee is dat ik gek ben op polyritmiek binnen tala’s (langere Indiase maatsoorten). Op dit album staan twee van die ritmische puzzels: Sudoku 1 en Sudoku 2. En last but not least: zo konden er in het ontwerp ook 9 vakken met eigen natuurfoto’s, gebruikt worden.”

In je solotracks heb je allerlei lagen over elkaar heen gelegd, en dus met muzikale structuren gewerkt. Maar zijn de duetten helemaal vrije improvisatie?

“De duetten met Mark Haanstra bestaan uit 3 eigen ‘leadsheets’ met daarbinnen veel improvisatieruimte. De stukken die ik met Ogüz Buyukberber, Miriam Overlach en Matteo Mijderwijk opnamen zijn 100% impro.
Helemaal vrij improviseren is voor mij een van de allerspannendste en leukste dingen die er bestaan! Het ‘dwingt’ je tot luisteren en communicatie in het moment. Bovendien leek het ook een prettig tegenwicht voor de meer geconstrueerde andere stukken. Ik laat verschillende kanten van mijzelf zien: ik hou van structuur en ik hou evenzeer van boetseren in het moment.”

Elk stuk kreeg een eigen identiteit: complementaire grooves, oosterse melodieën, Math Metal, desolate soundscapes, expressionisme.  Maar inspiratie kwam eveneens van (bevriende) musici: bijvoorbeeld in stuk Tabjörn – naar pianist Craig Taborn. Andere stukken vonden hun inspiratie in reizen, steden of de natuur: Metro Al Madina is een locatie in Beiroet, Maribor is een stad in Slovenië. Sudoku en Sudoku 2 zijn beide gebaseerd op ritmische cycli met verschillende pulsen binnen.

Altviolist/componist Oene van Geel (1973) is een muzikale avonturier. Beïnvloed door jazz, Indiase muziek, kamermuziek en vrije improvisatie, zet hij zijn virtuoze improvisatievaardigheden en zijn compositietalent in voor een breed scala aan muzikale activiteiten.” Een perfekte promotie-zin. Maar – het moet gezegd – wat hier staat klopt helemaal!
Hij is een improvisatiespecialist op de altviool en gebruikt daarbij onorthodoxe speeltechnieken. Zijn grote interesse heeft het speelveld tussen jazz, kamermuziek, pop en wereldmuziek. De eigen groepen waarmee hij het vaakst speelt zijn Zapp 4, Estafest, en The Nordanians.

Zapp4 is Nederlands enige ( en bekendste) strijkkwartet dat zich specialiseerde in muziek met open vormen, improvisatie, groove. Het bestaat al 14 jaar en heeft vele samenwerkingen op zijn naam staan. Jasper le Clercq – violin, Jeffrey Bruinsma – violin, Oene van Geel- viola, Emile Visser- cello.

Estafest is een uitbundig improviserend ensemble, met 4 bekende musici uit de jazz & improscene. Anton Goudsmit – gitaar, Oene van Geel – altviool & percussie, Mete Erker – saxen, Jeroen van Vliet – piano.

The Nordanians

Genoemd naar de in Amsterdam-Noord wonende 3 musici. Een power trio, dat indiase muziek, funk en kamermuziek verbindt. Ook dit trio werkte veel samen met andere musici zoals Fraser Fifield, rietblazer Maarten Ornstein en cellist Jörg Brinkmann.
Oene van Geel – altviool + effecten, Mark Tuinstra – gitaar + effects, Niti Ranjan Biswas – tabla.

Duo met Michel Banabila

Michel en Oene werken samen sinds 2014. Een combi van acoustische altviool/ 5-snarige viool en electronic ambient.

Oene van Geel wordt regelmatig uitgenodigd als improviserend gastsolist. 
Prijzen: VPRO Boy Edgar Prijs (2013), de Sena Performers Toonzetters Prijs (2012, met Zapp4), de Kersjes Prijs (2005, met Zapp4), de Deloitte Jazz Award (2002), Dutch Jazz Competition (2001) en de Jur Naessens Muziekprijs (2000).

Hij componeert voor zijn eigen groepen, maar ook voor andere ensembles en solisten zoals: David Kweksilber Big Band, Amstel Quartet, Amsterdam Sinfonietta, Matangi Quartet, Calefax, Tetzepi bigtet, het Ricciotti Ensemble en
vele anderen. Ook kreeg hij compositie opdrachten van November Music (2006) het North Sea Jazz Festival (2005), SJU Jazz Festival (2002) en het Marathon Festival (2002).
Hij was/is als speler of componist betrokken bij verschilldende theaterproducties, en werkt regelmatig samen met dansers.
Hij tourde in Europa, India, Japan, de Verenigde Staten en Canada.

De lijst van musici met wie hij samenspeelde is té lang. Slechts een paar namen 😉 Benoit Delbecq, Mike Keneally, Uri Caine, Mark Turner, Mark Helias, Oren Marshall, Jozef Dumoulin,Guus Janssen, Michael Moore, Theo Loevendie, Mark Haanstra, Morris Kliphuis, Mark Schilders, John Engels,Eric Vaarzon Morel, Jesse van Ruller, Spinvis, Vera van der Poel, David Kweksilber, Ned McGowan, Yonga Sun, Maarten Ornstein, Wolfert Brederode, Rembrandt Frerichs, Ernst Reijseger, Eric Vloeimans, Albert van Veenendaal, Natalio Sued,  Jasper Blom, Harmen Fraanje.

ENGLISH

Free improvisation is one of the most exciting and fun things that exist!

CD Sudoku  (ZENNEZ records)

For years violist Oene van Geel fantasized about recording a solo album, but the focus kept remaining on playing with his main bands Zapp4 and Estafest and composing chamber music. But finally – now it’s happening. The album Sudoku (from the Japanese number puzzle with 9×9 squares) will be released this week.
On the CD five solo tracks, in which Van Geel superimposed several layers. He plays viola, 5-string violin, cajon and other percussion and uses some effects and devices, such as an octaver. 
These solo tracks work well, played with a lot of drive. Rhythm in Indian music is the main source of inspiration for Oene van Geel. And rhythmic input you can safely leave to him! 
In the next seven tracks Oene van Geelplays duets Mark Haanstra – bass guitar, Miriam Overlach – harp, Oguz Büyükberber – bass clarinet and Matteo Mijderwijk – piano

Concerts: 26-5 Miles Amersfoort; 29-5 Municipal Library in The Hague; 10-6 Pletterij Haarlem; 15-6 Lola Loud! Amsterdam; 17-6 Paradox Tilburg and then in July, September. Playing solo or with one or more musicians / dancers.

Two questions to Oene van Geel on his new album:
Why the title Sudoku?

“There are two reasons for this. It was ca hallenging puzzle to shape my album: what do I want the outsie world to hear? Originally I had about 70 minutes of material, but after some critical thinking and puzzling over what would be a good attention span on the album I came to this ‘story’.
Reason two is that I’m crazy about polyrhythms within talas (longer Indian rhythms). This album contains two of these rhythmic Puzzles: Sudoku 1 and  Sudoku 2. And last but not least, in the coverdesign of the album also 9 compartments with their own nature are used.”

In your solo tracks you have several layers superimposed; so you worked with musical structures. But the duets are completely free improvisation?

“The duets with Mark Haanstra consist of three” lead sheets “with a lot of improvisation within. The pieces I play with Oguz Büyükberber, Miriam Overlach and Matteo Mijderwijk are 100% improvised.
Completely free improvisation for me is one of the most exciting and fun things that exist! It forces you to listen and communicatie in the moment. Moreover, it also seemed like a nice counterbalance to the more constructed other pieces. I show different sides of myself: I like structure and I also like instant composing”.

Sudoku cover
Each piece had its own identity: complementary grooves, oriental melodies, Math Metal, desolate soundscapes, expressionism. But inspiration also came from (befriended) musicians: for example the piece Tabjörn- called after pianist Craig Taborn. More inspiration was found in traveling, cities or the countryside: Metro Al Madina is located in Beirut, Maribor is a city in Slovenia. Sudoku 1 and Sudoku 2 are both based on rhythmic cycles of different pulses within.

“Viola player/composer Oene van Geel (1973) is a musical adventurer. Influenced by jazz, Indian music, chamber music and free improvisation, he uses his virtuoso improvisation skills and his composition talent for a wide range of musical activities. “A perfect promotional slogan. But – it has to be said – it’s completely true! He is a specialist in improvising on viola and uses unorthodox playing techniques. His major interest is the playing field between jazz, chamber music, pop and world music. The own groups with which he often plays are Zapp 4 Estafest, and The Nordanians.

Zapp4 is the only (and best known) string quartet in The Netherlands that specialized in music with open forms, improvisation, groove. It now exists for over 14 years and did many musical collaborations. Jasper le Clercq – violin, Jeffrey Bruinsma – violin, Oene van Geel – viola, Emile Visser- cello.

Estafest is an exuberant improvising ensemble, with four well-known musicians from the jazz and improv scene. Anton Goudsmit – guitar, Oene van Geel – viola and percussion,  Mete Erker – saxophones, Jeroen van Vliet – piano.

The Nordanians
Named after the three musicians living in Amsterdam. A power trio that connects Indian music, funk and chamber music. This trio also worked together with other musicians such as Fraser Fifield, saxophonist Maarten Ornstein and cellist Jörg Brinkmann. 
Oene van Geel – viola + effects , Mark Tuinstra – Guitar + Effects, Niti Ranjan Biswas – tabla.

Duo with Michel Banabila

Michel and Oene work together since 2014. A combination of acoustic viola / 5-string violin and electronic ambient.

Oene van Geel is regularly invited as an improvising guest soloist. Awards: VPRO Boy Edgar Prize (2013), the Sena Performers Toonzetters Prize (2012, with Zapp4), the Kersjesprize (2005, with Zapp4), the Deloitte Jazz Award (2002), Dutch Jazz Competition (2001) and the Jur Naessens music Prize (2000).

He composes for his own groups, but also for other ensembles and soloists such as David Kweksilber Big Band, Amstel Quartet, Amsterdam Sinfonietta, Matangi Quartet, Calefax, Tetzepi bigtet, the Ricciotti Ensemble and many others. 
He received composition assignments from November Music (2006), the North Sea Jazz Festival (2005), SJU Jazz Festival (2002) and the Marathon Festival (2002).
As a player and composer he was/is involved in several theater productions, and regularly collaborates with dancers. He toured in Europe, India, Japan, the United States and Canada.
The list of musicians with whom he has played too long. Just a few names 😉 Benoit Delbecq, Mike Keneally, Uri Caine, Mark Turner, Mark Helias, Oren Marshall, Jozef Dumoulin, Guus Janssen, Michael Moore, Theo Loevendie, Mark Haanstra, Morris Kliphuis, Mark Schilders, John Engels, Eric Vaarzon Morel, Jesse van Ruller, Spinvis, Vera van der Poel, David Kweksilber, Ned McGowan, Yonga Sun, Maarten Ornstein, Wolfert Brederode, Rembrandt Frerichs, Ernst Reijseger Eric Vloeimans, Albert van Veenendaal, Natalio Sued, Jasper Blom, Harmen Fraanje.