Zapp4/Jan Nijdam Kwartet

Scroll down for English version

Veel leuke en goede nieuwe Cd’s van Nederlandse bodem dit voorjaar! In dit blog worden er weer twee onder de aandacht gebracht: Zapp4 goes Nirvana, en Jan Nijdam Kwartet

CD In Bloom, the music of Nirvana (Zennes records), Zapp4
Kracht, energie, rauw, rock

En alwéér een nieuw project van Zapp4 – al 20 jaar het meest veelzijdige en groovy strijkkwartet van Nederland.  Dit keer is het repertoire van Nirvana ‘aan de beurt’*.
Een strijkkwartet is geen rockband: er zijn geen drums, geen bas en geen snoeiharde gitaren. 
Met 4 akoustische strijkinstrumenten een heavy rockrepertoire spelen vraagt dus om ingenieuze arrangementen. 
Zapp4 bewijst opnieuw hoe goed het daarin is: de essentie van de Nirvana stukken blijft overal intakt. De kracht, de energie, het rauwe randje, het rockgevoel. En dan improviseren de strijkers er ook nog mee! De stukken van Nirvana worden uiteraard in een instrumentale versie neergezet, hoewel er af en toe ook eventjes wordt gezongen door de 4 strijkers.

Jasper le Clerq, Jeffrey Bruinsma – viool; Oene van Geel – altviool, Emile Visser – cello.
Onder andere te zien en horen op 31-3  Paradox Tilburg, 6-4 TivoliVredenburg Utrecht
7-4 De Doelen Rotterdam, 8-4 Muziekgebouw Eindhoven Eindhoven, 9-4 De Oosterpoort Groningen. De hele tour is te vinden op de site van Zapp4.

Zapp4 is in staat om in alle muzikale situaties zowel verfijning als energie en opwinding aan te brengen. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met hun hechte samenspel. Na 20 jaar zijn deze musici zo gegroeid en op elkaar ingespeeld, dat alle muziek die ze onder handen nemen in steeds beter is gaan klinken.

Vanaf het begin in 1997 had Zapp 4 een breed muzikaal spectrum. Jazz, groove, pop, klassiek,wereldmuziek worden gecombineerd met improvisaties en dynamische soli.
Er is altijd ruimte voor een poëtische en subtiele kant in hun muziek. 

Vele samenwerkingen en projecten kwamen inmiddels uit hun handen. Bijvoorbeeld The Radiohead Songbook met klassiekers uit het repertoire van deze grote populaire band, zoals Paranoid Android and We Suck Young Blood.
Verder waren er projecten met de New Yorkse avantgarde gitarist Marc Ribot, trio Kapok, dichter/zanger Spinvis en een eigen versie van Le Carnaval des Animaux van Camille Saint Saëns. Ook werkten ze samen met de Noorse ambient-producer Jan Bang .
Doordat Zapp4 zo’n breed repertoire heeft, speelt het kwartet zowel in jazzclubs, als in popzalen en klassieke concertzalen en spreken dus een breed publiek aan.

*Grunge band Nirvana, met zanger Kurt Cobain, werd opgericht in 1987. In de nummers van Nirvana ging het in de tekst vaak over afstomping, verveling, vervreemding en depressie. Maar de bedoeling werd nogal eens verstopt onder een soort explosieve woede of waanzin. Met Cobains dood in april 1994 kwam er een einde aan het relatief korte bestaan van Nirvana. In die periode werd Nirvana wel heel bekend en populair.


Jan Nijdam Kwartet, Bij De Dieren Thuis (via Toondist)
Speelse muzikale tochtjes

Bassist Jan Nijdam heeft een website: jannijdam.nl. Daarop staat ontzettend weinig.
Jan geeft basles en heeft een kwartet, waarmee hij recent een CD heeft uitgebracht.
Dat is het. Met nog een foto en een video. Een man van weinig woorden?
De muziek op de CD Bij De Dieren Thuis is er niet minder leuk om 😉

Op de achterkant van het CD hoesje deze tekst:

‘Kom, we gaan een tochtje maken,’ zegt de ander.
‘Ja kom, we gaan een tochtje maken,’ zegt de een na de ander.
‘Ik ga mijn koffertje pakken, maak maar vast zonder mij,’ zegt een derde.
‘Waar gaat het tochtje langs,’ vraagt de volmakende.
‘Langs het einde,’ antwoordt de ander.
‘En terug?’ vraagt de volmakende.
‘Wie weet waar de turfboer is gebleven?’ wedervraagt de een na de ander.
‘Nu,’ laat de volmakende niet op zich zitten, ‘ik zie met de beste wil van de wereld werkelijk niet in waarom ik een tochtje langs het einde zou moeten afblazen.’
Daar holt een derde ook al aan en hijgt: ‘Hèhè, even bijkomen,’ nog wat na en geeft toe: ‘Ik kon de sleutel niet vinden.’
‘Luister,’ zegt de ander.
‘Alles is open,’ zegt de een na de ander.
‘O,’ is alles wat een derde rustig rondbazuint.
Even is het oorverdovend stil.
En dan klinkt het, eindelijk eensgestemd, in kwartet: ‘Kom, we gaan een tochtje maken.’

En dat is wat er muzikaal gebeurt op deze plaat. Met titels als Bij De Dieren Thuis; Scherpe Randjes en Het Zwarte Pad worden korte muzikale verhaaltjes verteld. Veel daarin is geïmproviseerd. Speels, sferisch, ingehouden, soms jazzy, soms anekdotisch en illustratief (alsof de muziek onder een toneeltekst of film zou kunnen zitten).
Met drie improvisatoren, die hun sporen al heel ruimschoots verdiend hebben. De musici voelen aan wat Jan Nijdam voor ogen stond, zo te horen.
Ze maken samen tochtjes. Heel leuk.
Jan Nijdam – bas; Tobias Delius – tenorsax, klarinet; Alan Purvers – slagwerk; Michiel Scheen – piano.

 

ENGLISH
Great new Dutch CDs this spring! In this blog tow of them are being brought to your attention: Zapp4 goes Nirvana, and Jan Nijdam Quartet

CD In Bloom, the music of Nirvana (Zennes records), Zapp4
Power, energy, raw, rock
Another new project from Zapp4 – the most versatile and groovy string quartet from the Netherlands for 20 years. This time it’s Nirvana’s ’turn’ *.
A string quartet is not a rock band: no drums, no bass and no loud guitars. Just four acoustic string instruments play a heavy rock repertoire, this therefore requires ingenious arrangements. Zapp4 proves again how good it is: the essence of Nirvana pieces remain intact throughout. Power, energy, raw edge, the rock feeling. And then the strings improvise too! The pieces of Nirvana of course are played in an instrumental version, although occasionally the musicians also briefly sing. 
Jasper le Clerq, Jeffrey Bruinsma – violin; Oene van Geel – viola, Emile Visser – cello
A.o. 31-3 Paradox Tilburg 6-4 TivoliVredenburg Utrecht, 7-4 De Doelen in Rotterdam, 8-4 Muziekgebouw Eindhoven, 9-4 Oosterpoort Groningen. The entire tour can be found on the website of Zapp4


Zapp4 is able to bring both sophistication as energy and excitement to all musical situations. Last but not least this is due to their close interaction. After 20 years, these musicians have grown so attuned to each other that all the music they make got to sound better and better.

From the beginning in 1997, Zapp 4 had a broad musical spectrum. Jazz, groove, pop, classical, world music combined with dynamic improvisations and solos.
There’s always room for a poetic and subtle side in their music. 

Many collaborations and projects they already have to their credit. For example ‘The Radiohead Songbook’, with classics from the repertoire of this great popular band like Paranoid Android and We Suck Young Blood.
There were projects with the New York avant-garde guitarist Marc Ribot Trio Kapok, poet/singer Spinvis and Zapp’s own version of Le Carnaval des Animaux by Camille Saint Saëns. Also they worked with the Norwegian ambient producer Jan Bang.
Because Zapp4 has such a wide repertoire, the quartet plays both jazz clubs, as in pop venues and classical concert halls and therefore appeal to a broad public.

*Grunge band Nirvana, with singer Kurt Cobain, was founded in 1987.The Nirvana songs were often about issues such as dullness, boredom, alienation and depression. But the intention was often hidden under a superficial image of rage or madness. Cobain’s death in April 1994 put an end to the relatively short life of Nirvana. During that time Nirvana became very well known and hugely popular.


Jan Nijdam Quartet: Bij De Dieren Thuis (via ToonDist)

Playful musical trips

Bassist Jan Nijdam has a website: jannijdam.nl. There’s not much to be found there.
Jan teaches the bass and leads a quartet, with which he recently released a CD.
That’s it. With a photo and a video. A man of few words?
The music on the CD Bij De Dieren Thuis is no less fun 😉
On the back of the CD case there’s this text:

“Let’s go for a ride,” says the other.
“Yeah, come on, let’s go for a ride,” says one after the other.
“I’ll pack my suitcase, do without me,” says a third.
“Where does the tour go,” asks the perfecting one.
“Along the end,” replies the other.
‘And back?’ asks the perfecting one.
“Who knows where the peat farmer is gone?” again asks one after the other.
“Well,” says the perfecting one, not to be outdone, “With the best will in the world I really see no reason why I should call off a trip along the end.”
A third one comes running in and gasps: “ppffw, just a minute,” and admits: “I could not find the key.”
“Listen,” says the other.
“Everything is open,” said one after the other.
“Oh,” is all the third one trumpets quietly.
For a moment there is a deafening silence.
And then it sounds harmoniously, finally, “Let’s go for a ride.”

And that’s exactly what is happening on this record. With titles such as The Animals At Home; Sharp Edges and Black Path short absurd musical stories are being told. Frequently they are improvised. Playful, spherical, low-key, sometimes jazzy, sometimes anecdotal and illustrative (like a soundtrack for a movie or play).
With three improvisers who have proven themselves very well. The musicians seem to sense what Jan Nijdam had in mind. They make trips. Very entetaining.
Jan Nijdam – bass. Tobias Delius – tenor saxophone, clarinet; Alan Purvers – drums; Michiel Scheen – piano.