1 Track Only (17)

Scroll down for English version

In dit blog nieuwe releases van trio DASH (van rietblazer Maarten Ornstein) en een solo album van de Vlaamse altsaxofonist Ben Sluijs.
Een toenemend aantal jazzmusici brengt zijn/haar muziek alleen nog in digitale vorm uit, en laat het maken van een fysieke CD of vinylplaat achterwege. De muziek is dan te verkrijgen en beluisteren via Bandcamp, iTunes, Spotify.
De verkoop van CD’s is behoorlijk teruggelopen sinds de opkomst van de diverse digitale kanalen. De tijd en geld die het kost om een ‘echte’ plaat uit te brengen zijn daarom voor de meestal niet erg goed verdienende jazzmusicus beter te besteden aan het maken van muziek, zo is de gedachte.

Rietblazer Maarten Ornstein en de Vlaamse altsaxofonist Ben Sluijs hebben onlangs nieuwe albums uitgebracht die voor de liefhebber gratis te downloaden zijn via Bandcamp.

Ben Sluijs Solo Recordings: cooljazz anno nu
“Kamerjazz in de ware betekenis van het woord: mooie muziek, subtiel spel, intiem, beheerst, sferisch, rust uitstralend. Het zijn de handelsmerken van Ben Sluijs en de musici waarmee hij speelt” schreef ik in een eerder blog over de Vlaamse altsaxofonist Ben Sluijs. 
Iets Lee Konitz-achtigs heeft hij inderdaad nog steeds en is zijn muziek ook cooljazz, zoals die van Konitz. Gekenmerkt door een zekere lichtheid, melodische lijnen en minder geagiteerd en complex dan bijvoorbeeld bebop.
Eigen werk, standards en vrije improvisaties met soms ook wat energieke uithalen zijn ook te vinden op het recente solo-album, dat Sluijs gratis te downloaden aanbiedt op Bandcamp.
Is dat interessant om naar te luisteren, solo altsax? Dat is het!
Door de cooljazz-achtige aanpak klinken de 10 stukken aangenaam, licht, uitgebalanceerd en zijn ze uiterst jazzy.

Altsaxofonist/fluitist Ben Sluijs (1967) kreeg eerst een klassieke saxofoonopleiding aan de Vilvoordse muziekacademie en daarna aan de Jazzstudio in Antwerpen, waar hij les kreeg van John Ruocco. Na nog 1 extra jaar aan het conservatorium te Brussel – bij Steve Houben – studeerde Ben af aan het conservatorium van Tilburg als “docerend-uitvoerend musicus”. In 2004 trok hij naar de VS voor lessen met saxofonist David Liebman.
Ben geeft les aan het conservatorium en de muziekacademie van Antwerpen.
Hij heeft een quartet, met Bram De Looze (piano), Lennart Heyndels (contrabas) en Dré Pallemaerts (drums)
Ook speelt hij met 3/4 Peace, een trio met de Belgisch-Peruviaanse pianist Christian Mendoza en de franse bassist Brice Soniano.
Verder een duo met pianist Erik Vermeulen.
Hij speelde bij veel groepen, waaronder: Octurn, BRT Big Band, Brussels Jazz-Orchestra, Myriam Alter Quintet, Ivan Paduart Septet en speelde (speelt) verder met o.a.: Philip Catherine en Toots Thielemans.

DASH ‘BOOGIE’: downtempo free funk
In het begin (2004) was DASH een groot ensemble met 4 zangeressen, nu is het al een tijd een trio. Bandleider en rietblazer Maarten Ornstein ging back to basics met dit trio en bracht er onlangs zijn 3e release mee uit: BOOGIE. 
Opgenomen tijdens een concert in het Bimhuis in december 2017, en gratis verkrijgbaar als download via Bandcamp. 40 minuten downtempo free funk met 100% nieuwe muziek volgens Maarten Ornstein.
Het trio speelt eclectische free-funk met roots in jazz, blues, funk en hedendaagse muziek en met een aantal etnische invloeden. Er is veel ruimte voor improvisatie en experiment. 
Bassist Alex Oele en drummer Eric Hoeke zijn een stevige ritmesektie.
Ook speelt het trio wel eens met gastmusici.

Maarten Ornstein speelt tenor- en sopraansax, klarinet en basklarinet. Bij gelegenheid ook tarogato, elektrische saxofoon, MPC en laptops. Hij is tevens componist en arrangeur. Hij leidt het free-funk ensemble DASH! en treedt op als solist. Daarnaast speelt hij o.a. met luitspeler Mike Fentross, de Libanese zangeres Rima Kcheich, de Ijslandse pianiste Sunna Gunnlaugs en met performance poet Jeannine Valeriano.
Ornstein componeert ook voor theater- en dansvoorstellingen en ensembles in de hedendaagse muziek.


ENGLISH
New releases of DASH (trio of reed player Maarten Ornstein) and a solo album of the Flemish alto saxophonist Ben Sluijs.

An increasing number of jazz musicians publish their music in digital form ony nowadays, and opt out to make a physical CD or vinyl record. The music is available through Bandcamp, iTunes, Spotify.
Sales of CDs have declined considerably since the rise of the various digital channels. The time and money it takes to produce a ‘real’ album are therefore better spent on music making for the usually not very good earning jazz musician.

Reed player Maarten Ornstein and Flemish alto saxophonist Ben Sluijs recently released new albums that can be downloaded for free through Bandcamp.

Ben Sluijs Solo Recordings: cool jazz today
“Chamber jazz in the true sense of the word: beautiful music, subtle play, intimate, controlled, spherical, radiating calm. They are the trademarks of Ben Sluijs and the musicians he plays with”, I wrote in an earlier blog about the Flemish alto saxophonist Ben Sluijs. He still has a Lee Konitz touch and his music is also cool jazz, like Konitz’s. Characterized by a certain lightness, melodic lines and less agitated and complex than for example bebop.
Originals, standards and free improvisations with sometimes some energetic tricks can be found on the recent solo album, which Sluijs offers for free download on Bandcamp.
Is that interesting to listen to, solo alto sax? That it is! The cool jazz-like approach makes the 10 pieces sound pleasant, light, balanced and they are extremely jazzy.


Alto saxophonist/flutist Ben Sluijs (1967) was trained as a classical saxophonist first, at the Vilvoord music academy, before he went to the Jazz studio in Antwerp, where he was taught by John Ruocco. After another year at the Conservatory in Brussels – with Steve Houben – Ben graduated from the Conservatory of Tilburg as “teaching-performing musician”. In 2004 he went to the US for lessons with saxophonist David Liebman. Ben teaches at the conservatory and music academy in Antwerp. He has a quartet, with Bram De Looze (piano), Lennart Heyndels (double bass) and Dré Pallemaerts (drums) He also plays with 3/4 Peace, a trio with the Belgian-Peruvian pianist Christian Mendoza and the French bassist Brice Soniano. Furthermore, a duo with pianist Erik Vermeulen. He has played with many groups, including: Octurn, BRT Big Band, Brussels Jazz Orchestra, Myriam Alter Quintet and Ivan Paduart Septet, and continued (play) with ao: Philip Catherine and Toots Thielemans.

DASH ‘BOOGIE’: downtempo free funk
At the start (2004) DASH was a large ensemble with 4 female singers, now it has been a trio for a while. Band leader and reed player Maarten Ornstein went back to basics with this trio and recently released his 3rd release: BOOGIE. Recorded during a concert in the Bimhuis in December 2017, and available for free as a download via Bandcamp. 40 minutes downtempo free funk with 100% new music according to Maarten Ornstein.
The trio plays eclectic free-funk with roots in jazz, blues, funk and contemporary music and with some ethnic influences. There is a lot of room for improvisation and experiment. Bassist Alex Oele and drummer Eric Hoeke are a solid rhythm section. The trio also plays with guest musicians sometimes.

Maarten Ornstein plays tenor and soprano sax, clarinet and bass clarinet. Occasionally also tarogato, electric saxophone, MPC and laptops. He is also a composer and arranger. He leads the free-funk ensemble DASH! and acts as a soloist. He also plays with lute player Mike Fentross, the Lebanese singer Rima Kcheich, the Icelandic pianist Sunna Gunnlaugs and with performance poet Jeannine Valeriano. Ornstein also composes for theater and dance performances and ensembles in contemporary music.