Arve Henriksen, Teun Verbruggen

Open, sfeervol, ambient, rustgevend

Nee, de Noorse trompettist Arve Henriksen komt deze winter niet naar Nederland om te spelen. In zijn touragenda staan alleen concerten genoemd in Engeland, Italië en Scandinavië. Jammer…
Zoals vele musici uit Noorwegen (en andere Scandinavische landen) is ook Henriksen goed in het creëren van muzikale landschappen. Verstilde soundscapes, rust, lyriek, gebruik van electronica, ambient – het zijn termen die allemaal wel van toepassing zijn op zijn muziek. 
Dit najaar kwam van hem een nieuwe Cd uit ‘Places of Worship’ (Rune Grammofon).

 

 

Met daarop 10 muzikale reflecties op religieuze plaatsen en gebouwen. Het is niet alleen zomaar sfeervolle muziek; Henriksen is er in geslaagd nieuwe klanken aan zijn trompet te ontfutselen in deze tien klankgedichten. ‘Making the aura of these places audible’ zoals een recensent erover schreef.
Zijn manier van spelen lijkt erg op die van die andere Noorse trompettist: Nils Petter Molvaer, een hees geluid. Waar ook trompettisten Jon Hassell en Eric Vloeimans zo goed in zijn. Dat geluid is – bij Henriksen – eigenlijk een trompetversie van de shakuhachi (japanse fluit).

video’s van het album met beelden van prachtige noorse landschappen.

Zelf zegt hij er dit over: “Ik heb vele uren besteed aan het ontwikkelen van een warme klank … Naar mijn mening heeft de trompet enorm veel mogelijkheden voor toon- en klankvariaties die we nog niet gehoord hebben…. Ik denk dat het in 1988 was, dat Nils Petter Molvær mij een cassette leende met shakuhachi fluitmuziek. Toen veranderden de dingen. ”
Arve Henriksen begon met het verzamelen van Japanse muziek, met koto, biwa, shakuhachi en andere instrumenten:. “Ik laat de muziek ‘zingen’ en ontwikkelen in mijn hoofd; ik was verbaasd door het geluid van de fluit … Dat heeft me met toon en geluid maken in een nieuwe richting geduwd. ”
Hij laat zich ook inspireren door allerlei volksmuziek, ook de Noorse. Hij heeft veel tijd besteed aan het gebruik van elektronica en is de laatste jaren is ook bezig met zingen.

Arve Henriksen speelt mee op meer dan 100 platen, maar er verschenen vier (soloplaten!) onder eigen naam (bij Rune Recordings en ECM Records)

Teun VerbruggenEerder dit jaar bracht de Belgische drummer Teun Verbruggen nog een CD uit met hem samen: ‘Black Swan’ (RAT Records, het label van Verbruggen. RAT = Rare And Treacherous).
Daarop speelt Arve Henriksen trompetten, stem, viool, fluit, toetsen, snaredrum en samples; Teun Verbruggen slagwerk en electronica. Opnames uit 2010, waarover Rinus van der Heijden in Jazzenzo o.a. schreef:
….“In zijn thuisstudio nam Teun Verbruggen muzikaal materiaal op, dat hij digitaal aan Arve Henriksen toezond. Die ging er in zijn studio mee aan de slag, voegde er alle denkbare elementen … aan toe om zo bij het eindresultaat van ‘Black Swan’ uit te komen. Etnische klanken, geluidscollages, klanklandschappen, elektro-akoestische elementen …. 
Het sterkste punt van deze cd is gelegen in het feit dat de twee musici niet aan klankonderzoek doen. Nee, dat hebben zij al jaren eerder ondernomen. ‘Black Swan’ is de uitkomst van al die  klankexperimenten. Arve Henriksen kan er zijn onderzoeken naar met name de shakuhachi (Japanse fluit) in kwijt, Teun Verbruggen zijn zoektochten naar onvermoede ritmes en ongestuurde elektronicaresearch.”

 


Teun Verbruggen kennen we van o.a. het Jef Neve Trio, Flat Earth Society (FES) en zijn eigen project, Othin Spake. 
Na veel als sideman te hebben gespeeld kreeg hij behoefte aan eigen projecten en dook in de punk, de noise en de free. In 2003 richtte Verbruggen samen met saxofonist Bruno Vansina het label ‘RAT Records’ op waarmee ze ‘Rare And Treacherous’ muzikale juweeltjes uitbrengen. Daarnaast organiseren ze ook ‘RAT Events’ om de free en geïmproviseerde muziek scene meer onder de aandacht te brengen.

hier een voorbeeld daarvan:

ENGLISH VERSION

Open, atmospheric, ambient, soothing

No, the Norwegian trumpeter Arve Henriksen is not coming to play in Holland this winter. His tour agenda only mentioned concerts in England, Italy and Scandinavia. Pity …
Like many musicians from Norway (and other Nordic countries) Henriksen is good at creating musical landscapes. Soundscapes, calming , with the use of electronics, ambient – these are all terms that apply to his music. This fall a new CD was released “Places of Worship” (Rune Grammofon)  

Arve_HenriksenContaining 10 musical reflections on religious sites and buildings. It is not just atmospheric music , Henriksen has once again succeeded to discover new sounds on his trumpet. ‘Making the aura of these places audible” as one reviewer wrote about it.
His style of playing is very similar to that of another Norwegian trumpeter Nils Petter Molvaer, a hoarse sound. Where trumpeters like Jon Hassell and Eric Vloeimans also are very good at. That sound is – at Henriksen – a sort of trumpet version of the shakuhachi ( Japanese flute ) .

Henriksen: “I have spent many hours developing a warm sound … In my opinion , the trumpet has huge potential for tonal and tonal variations that we have not yet Theard …. I think it was in 1988 , Nils Petter Molvær lent me a cassette of shakuhachi flute music . hen things changed. “
Arve Henriksen began collecting Japanese music, with koto, biwa, shakuhachi and other instruments. “I let the music ‘sing’ and develop in my head, I was amazed by the sound of the flute … This pushed me in a new direction for making sound and tone.”
He is also inspired by all kinds of folk music, also Norwegian. He has spent a lot of time learning how to use electronics and in recent years is also engaged in singing .
Arve Henriksen plays on more than 100 records , but there appeared four ( soloplaten! ) under his own name ( with Rune Recordings ECM Records )

Earlier this year, the Belgian drummer Teun Verbruggen released a CD out with Henriksen: ‘Black Swan’ (RAT Records, the label of Verbruggen RAT = Rare And Treacherous) .
Arve Henriksen plays trumpet, voice, violin, flute, keyboards, snare drum and samples; Teun Verbruggen percussion and electronics. Recordings from 2010, about which Rinus van der Heijden wrote in Jazzenzo Magazine:
…. “In his home studio Teun Verbruggen recorded musical material that he sent to Arve Henriksen (digital). Who – in his own studio – added all kinds of musical elements … resultin in ‘Black Swan’. Ethnic sounds, sound collages, soundscapes, electroacoustic elements …. The strongest point of this CD is in the fact that the two musicians didn’t work on sound research. No, they did that years earlier  ‘Black Swan ‘ is the outcome of all these sound experiments. Arve Henriksen was able to put in  his investigations in shakuhachi and Teun Verbruggen his search for unexpected rhythms and undirected electronics. “

Teun Verbruggen a.o. played with the Jef Neve Trio, Flat Earth Society (FES) and his own project  Othin Spake. Having played a lot as a sideman he needed his own projects and dived into punk ,  noise and free improvisation. In 2003, Verbruggen with saxophonist Bruno Vansina founded  recordlabel “RAT Records” on which they cast musical gems ‘Rare And Treacherous’. They also organize “RAT Events’ to arouse more attention for the improvised music scene.

Plaats een reactie