Dinosaur/Laura Jurd en Jaimie Branch

Scroll down for English version

Twee jonge, opvallende en hard aan de weg timmerende trompettistes met een totaal verschillende stijl (!) worden gefeatured in dit blog over Dinosaur (met Laura Jurd) en Jaimie Branch. Ze spelen allebei in Nederland en België in de komende weken.

Dinosaur/Laura Jurd
Het gaat muzikaal alle kanten uit, is expressief en levendig, maar het blijft tegelijkertijd ook beheerst en onder controle. 
Het Britse kwartet Dinosaur maakt fantasierijke elektrische jazz met synthpop-invloeden. Laura Jurd is de frontvrouw op trompet, Elliot Galvin is de toetsenist die zorgt voor de opvallende synthi en ook hammond sounds.

Laura Jurd trompet, Elliot Galvin fender rhodes/hammond, Conor Chaplin bas, Corrie Dick drums
Het zijn vier jonge musici, behorend tot die nieuwe generatie moderne jazzformaties voor wie het heel natuurlijk is om eclectisch om te springen met de jazztraditie.
De groep bestaat al acht jaar (eerder onder de naam Laura Jurd Quartet) en speelt hecht. Ze worden inmiddels gezien als een van de meest creatieve en onderscheidende Britse jazz-ensembles in de afgelopen jaren.
De meest opvallende naam in Dinosaur is trompettiste/componiste Laura Jurd, die eerder uitgeroepen werd tot BBC New Generation Artist. De toegankelijke synthpop van de jaren 80 is een belangrijke invloed op het recente album Wonder Trail (Edition Records), waarop zij naast trompet ook synthesizer speelt en zingt.

Het Korenhuis Den Haag, 1 november 2018; Bimhuis 2 november; So What’s Next Eindhoven 3 november; Bozar Brussel, 30 november.

All About Jazz noemde Laura Jurd een musicus die ‘net zo vaak melodie, harmonie en groove omarmt als dat ze dissonante explosies en lefgozerige hoekigheid laat horen. Ze is in staat om het zachte te combineren met het schurende, de kalmte met het vurige. Dat maakt haar muziek zo overtuigend.’
Ik blogde al eerder over Dinosaur toen de groep op Northsea Jazz speelde in 2017. HIER nog te vinden


Jaimie Branch: Jazz, free jazz, groove, energie.


Jamie Branch is een nieuwe loot aan de stam van de immer avant-denkende jazzscene van Chicago. (foto Mark Pallman)
Haar debuutalbum Fly or Die deed Jaimie Branch onmiddellijk opvallen als een creatieve trompettist en componist die jazz, free jazz, groove en experiment samenbrengt.
 Het is Urban Jazz; jazz van vandaag, waarin alles kan, alles mag, en alles wordt gebruikt.
Jaimie Branch trompet, Lester St. Louis cello, Jason Ajemian contrabas, Chad Taylor drums
Bimhuis 7 november 2018, Jazzfestival Brugge, 17 november

De laatste jaren is er een ‘post-genre’-denken opgekomen waarin jazz zich veel in de breedte ontwikkelt door andere stijlen te incorporeren. Musici gaan op een natuurlijke manier eclectisch te werk en er wordt graag geïmproviseerd. Er worden bruggen geslagen tussen jazz, hiphop, hedendaags klassiek, rock en vrije impro, wereldmuziek etcetera.
Alles mag samengaan: frasering en harmonieën van jazz; de podiumenergie en compacte vormen van pop en funk; de interactie en de abstracte geluidencombinaties uit de vrije improvisatie.
Voor de jonge generatie jazzmusici is het geen kwestie meer van genres ‘mengen’, maar is hun muziek één geheel. Als kind luisterden ze naar van alles: jazz, hiphop, rap, rock, souljazz enz. Daarom zit dat automatisch in hun oren, en daarom in hun muziek.

Geboren in Brooklyn New York, volwassen geworden in Chicago, later verhuisd naar New York.
In Chicago kwamen Jaimie’s creatieve talenten voor het eerst tot bloei: ze speelde trompet vanaf haar 9e jaar, en werkte in Chicago niet alleen als blazer, maar ook als geluidstechnicus.
De stad heeft van oudsher een bruisende jazz & improscene, waar Jaimie kansen kreeg en pakte.
Het album Fly or Die (2017) werd ontwikkeld in New York, met het doel om New York te laten horen hoe Chicago klinkt!
Het album is een soort Gesamtkunstwerk (een totaalwerk): Jazz, vrije improvisatie, experiment, groove en collagekunst, waarbij alle muziek in elkaar overloopt. De bezetting van het kwartet met trompet, cello, bas en drums zorgt voor een kamermuziek-achtige sound.

Branch werd klassiek opgeleid, maar raakte in de ban van de grensverleggende technieken van vrije improvisatie trompettisten als Axel Dörner. Zelf noemt ze ook Don Cherry en Booker Little als voorbeeld-trompettisten, naast uiteraard Miles Davis. Al deze invloeden zijn terug te horen in haar huidige band.

ENGLISH

Two young, eye-catching and hard-working trumpet players with a totally different style (!) are featured in this blog about Dinosaur (with Laura Jurd) and Jaimie Branch. They both play in the Netherlands and Belgium in the coming weeks.

Dinosaur/Laura Jurd

Musically it goes in all directions, it’ss expressive and lively, but at the same time it is also well controlled. The British quartet Dinosaur makes ingenious electric jazz with synthpop influences. Laura Jurd is the front woman on trumpet, Elliot Galvin is the keyboardist who provides the striking synthi and also hammond sounds.

Laura Jurd trumpet, Elliot Galvin fender rhodes / hammond, Conor Chaplin bass, Corrie Dick drums
They are four young musicians, belonging to that new generation of modern jazz formations for whom it is very natural to be eclectic about the jazz tradition.
The group has existed for eight years (previously under the name Laura Jurd Quartet) and plays very tight. They are now considered one of the most creative and distinctive British jazz ensembles in recent years.
The most notable one in Dinosaur is trumpet player/composer Laura Jurd, who was previously proclaimed BBC New Generation Artist. The accessible synthpop of the 80s is an important influence on the recent album Wonder Trail (Edition Records), in which she also plays and sings synthesizer alongside trumpet.

Het Korenhuis The Hague, November 1; Bimhuis November 2; So What’s Next Eindhoven November 3; Bozar Brussels November 30.

All About Jazz called Laura Jurd a musician who “embraces melody, harmony and groove as often as she shows dissonant explosions and guts. She is able to combine the gentle with the abrasive, the calm with the fiery. That makes her music so convincing.’
I previously blogged about Dinosaur when the group played at Northsea Jazz in 2017. To be found HERE

Jaimie Branch: Jazz, free jazz, groove, energy.

Jamie Branch is a new member of the family of Chicago’s ever-avant-thinking jazz scene. Her debut album Fly or Die immediately made Jaimie Branch stand out as a creative trumpet player and composer who brings jazz, free jazz, groove and experiment together. It is Urban Jazz; jazz of today, where anything goes, everything is allowed, and everything is used.
Jaimie Branch trumpet, Lester St. Louis cello, Jason Ajemian double bass, Chad Taylor drums
Bimhuis November 7; Jazz Festival Bruges November 17

In recent years, a ‘post-genre’ approach has emerged in which jazz develops widely in width by incorporating other styles. Musicians go about eclectically in a natural way and they like to improvise. 
There are bridges between jazz, hip hop, contemporary classical, rock and free improvisation, world music and so on. 
Different musical approaches can coexist: the phrasing and harmonies of jazz; the stage energy and compact forms of pop and funk; the interaction and the abstract sound combinations from free improvisation. 
For the young generation of jazz musicians it is no longer a matter of ‘mixing’ genres, but their music is one whole. As a child they listened to all kinds of music: jazz, hip-hop, rap, rock, soul jazz, etc. That is why it is automatically in their ears, and therefore in their music.

Born in Brooklyn New York, grown up in Chicago, later moved to New York. In Chicago, Jaimie’s creative talents flourished for the first time: she strated playing the trumpet at the age of 9, and worked in Chicago not only as a hornplayer but also as a sound engineer.
The city traditionally has a vibrant jazz & improscene, where Jaimie got chances and picked up.
The album Fly or Die (2017) was developed in New York, with the aim to show New York what Chicago sounds like!
The album is a kind of Gesamtkunstwerk (a total work): Jazz, free improvisation, experiment, groove and collage art, where all music flows into each other. The quartet’s line up with trumpet, cello, bass and drums creates a chamber music-like sound.

Branch was classically trained, but came under the spell of the ground-breaking techniques of free improvisation trumpeters such as Axel Dörner. She also mentions Don Cherry and Booker Little as her model trumpet players, next to of course Miles Davis. All these influences can be heard in her current band.