curriculum vitae


Scroll down for English version

VERA  VINGERHOEDS is independent jazz professional.
Moderating, hosting, programming & producing jazzevents & media.
Docent; musicus/componist.

Door tientallen jaren ervaring als programmeur; radiomaker; presentator; interviewer; samensteller; musicus/componist; kenner van het jazzveld en het Nederlandse cultuurpolitieke veld heeft Vera Vingerhoeds een enorme expertise opgebouwd.

Op dit moment is zij als independent jazz professional werkzaam als docent, jazzblogger, presentator jazz events en host Bimhuis Radio.

Voorafgaand (en deels tijdens) haar radio-carrière was Vera Vingerhoeds ook:
Musicus/componist (saxofoons; zang) (1975-2001)
Bandleider en componist jazz, pop, film-en theatermuziek (1975 – 2001)
Afgestudeerd doctoraal politicologie (UvA 1980)
Lid van vele adviescommissies en besturen in het Nederlandse muziekveld.

Tijdens haar ruim 18 jarige periode bij de Publieke Omroep, was zij verantwoordelijk voor het opnemen van concerten, samenstellen en presenteren van radio-uitzendingen, en later ook het audio-technisch editen en monteren van de jazzprogramma’s van de VPRO Radio.
Mede door haar achtergrond als musicus is zij goed thuis in de do’s en don’ts bij het organiseren van muziekevenementen, opnametechniek, en radio/video.

DOCENT

Vanaf 2016 geeft Vera Vingerhoeds LES in JAZZ, twee cursusprogramma’s voor jazzliefhebbers en concertbezoekers. Cursus 1 bestaat uit zes audiovisuele lessen onder het motto: ‘Wat Hoor Ik Eigenlijk?”. Met als doel beter te leren onderscheiden wat er te horen is in Jazz & Improvisatiemuziek.
In cursus 2 wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van alle jazzstijlen.
Op deze site is alles daarover te vinden op de pagina ‘Les in Jazz’.

RADIO
Host Bimhuis Radio, presentatie, samenstelling, interviews (vanaf september 2014).
Programmamaker en presentator jazz VPRO-Radio (mei 1996-september 2013)
Samensteller diverse jazzprogramma’s, o.a. Jazz op 4; Is Dit Nog Wel Jazz?; De Laatste Jazz; jazz@vpro; VPROJazzLive op de zenders Radio 4, 747AM en Radio 6.
(Co)producent verschillende jazzfestivals (zie Programmering)
Presentator jazz NPS radio (1995-1996)
Mede-samensteller en presentator van het programma ‘Supplement’ op Radio 4 (1995-1999)

VIDEO
Productie video’s voor de edities van de Buma Boy Edgar Prijs; VPRO/Boy Edgarprijs; serie VPROJazzLive in het Bimhuis; VPROJazzLive Weekend Bimhuis.
Verantwoordelijk voor de post-edit van video-clips van concerten op Youtube.
(youtube.com/veravingerhoeds)

PROGRAMMERING 
Programmeur festivals:
VPRO ToneJazz Festival in Den Bosch (2009 t/m 2013)
VPROJazzLive weekend Bimhuis (2009, 2010, 2011)
Jazz op het Dak (2003 t/m 2008): VPRO’s eigen Jazzfestival op het dak van Science
Center NEMO in Amsterdam.
Co-programmeur bij verschillende edities van de festivals van de Stichting Jazz in
Utrecht; Jazz in Duketown in de Toonzaal in Den Bosch; Festival Jazz
International Rotterdam.

PRESENTATIE    
Presentator diverse muziekfestivals en concertavonden: o.a. North Sea Jazz Festival; Uitreiking Boy Edgarprijs; Transition Festival; Dutch Jazz & World Meeting; Jazzfest Amsterdam; JazzBizzNizz (netwerkbijeenkomsten van de professionals in het jazzveld); Prinses Christina Jazz Concours; Keep an Eye Jazz Award; Serie Jazz Talk ‘n Play Rotterdam; Festival Jazz International Rotterdam; SJU JazzFest; 
Festival Jazz op het Dak; serie VPROJazzLive in het Bimhuis; Dutch Jazz Competition; UJazz Festival.
Panelleider, oa op InJazz; de Nederlandse Jazzdag.
Presentator vele live radio-uitzendingen-van-locatie (1995-2013): Bimhuis Radio; North Sea Jazz 
Festival; Music Meeting Nijmegen; Jazzfestival Moers; VPRO/Boy Edgarprijs; serie VPROJazzLive in het Bimhuis; Jazz op het Dak; SJU Jazz Festival; Dutch Jazz & World Meeting; Jazzdag Rotterdam

BESTUURS- en ADVIESFUNCTIES  
Voorzitter bestuur Stichting Jazzfest Amsterdam (2013-heden)
Bestuurslid Stichting Boy Edgarprijs (2013 – heden)
Bestuurslid Stichting David Kweksilber (2011-heden)
NFPK+: (2008-2012) lid adviescommisies Muziekfestivals en Compositie.
Fonds voor Podium-Programmering en Marketing (FPPM) (2006-2008):
lid adviescommissie Muziek
Amsterdams Fonds voor de Kunst: 2003-2008, lid en voorzitter subsidie-
adviescommissie Muziek
Rotterdamse Kunststichting: (2001-2004) voorzitter adviescommissie Jazz &
Gecomponeerde Muziek
Fonds voor de Scheppende Toonkunst: 3 maal lid van advies-commissies Jazz
en Geïmproviseerde Muziek (1983, 2000, 2001)
Beroepsvereniging voor Improviserende Musici: bestuurslid van 1987–1991
Amsterdamse Kunstraad: lid adviescommissie Muziek (1983–1987)
Lid diverse jury’s op het gebied van Jazz en Improvisatiemuziek
(o.a. VPRO/Boy Edgarpijs; Dutch Jazz Competition; Conservatorium Talent Award;
Take Five Europe)

ORGANISATIES
Samengewerkt met o.a. VPRO; Bimhuis; Northsea Jazz Festival; MC De Toonzaal
Den Bosch; St. Jazz International Rotterdam; Zomerjazzfietstour Groningen; Muziek
Centrum Nederland; Dutch Jazz and World Meeting; InJazz; Nederlandse Jazz Dag;
Muziekgebouw aan het IJ; Publieke Omroep orgnaisatie NTR; Festival Jazz em Agosto
Lissabon; Music Meeting Nijmegen; Moers Jazz Festival; St. Jazz in Utrecht; St. U-
Jazz.

MUZIEK (samenvatting)    
Saxofonist en zangeres in diverse (eigen) ensembles jazz, pop, theater, salsa; close harmony; klassiek/hedendaags.
Vele composities voor jazzensembles, hedendaagse muziek; hoorspelmuziek; filmmuziek, theatermuziek; TV-drama
Gespeeld in binnen- en buitenland (Nederland, USSR, Duitsland, België, Engeland, Frankrijk) en op diverse festivals, o.a. Northsea Jazz Festival.
Bandleider; Workshopleider
Te horen op 14 platen en cd’s

 

VERA  VINGERHOEDS is independent jazz professional.
Skills: moderating, hosting, programming & producing jazzevents and media
voice-over
former musician, composer

With decades of experience as a programmer, radio producer, host,
organizer, musician / composer, well acquainted with the Dutch jazz and
cultural-political field, Vera Vingerhoeds built up a huge and broad expertise .
Prior to (and partly during) her radio career Vera Vingerhoeds used to be :
Musician /composer (saxophones , vocals) (1975-2001 )
Bandleader and composer, jazz , pop , film and theater music (1975 – 2001)
Graduated docks orally political science (UvA 1980)
Member of many advisory committees and boards in the Dutch music field .

During her more than 18 -year period at the Dutch Public Broadcasting , she was responsible for recording concerts, compiling and presenting radio broadcasts. Later on she also got skilled in the audio technical editing and assembling the jazz programs for VPRO Radio.
Due to her background as a musician she is well versed in the do’s and don’ts in organizing music events, recording technology, and radio/video .

TEACHER
From 2016 Vera Vingerhoeds teaches LES in JAZZ, two different programs for jazz lovers and concert visitors. The 1st program consists of six audiovisual lectures about the subject ‘What do I actually hear when listening to jazz music?’. The aim is to distinguish what can be heard in Jazz & Improvised music. Course 2 elaborates on the development of all jazz styles. On this site you can find everything about this on the ‘Les in Jazz’ page.

RADIO
Host Bimhuis Radio, presentation, program making, interviews (from september 2014)
Producer and host jazz VPRO Radio (May 1996 – September 2013 )
Formulator various jazz programs, including Jazz on 4; Can We  Still Call This Jazz?; The Last Jazz; Jazz @ VPRO; VPROJazzLive at public channels Radio 4, Radio 747AM and Radio 6 .
(Co) producer various jazz festivals (see under Programming)
Jazz radio presenter NPS (1995-1996)
Co- editor and presenter of the program ‘Supplement’ on Radio 4 (1995-1999)

VIDEO
Production videos of the editions of Buma Boy Edgar Prijs; VPRO/Boy Edgar Prize; series VPROJazzLive in the Bimhuis ; VPROJazzLive Weekend Bimhuis.
Responsible for the postproduction of video clips of concerts on Youtube.
(youtube.com/veravingerhoeds )

PROGRAMMING
Programmer festivals :
VPRO/Tonejazz Festival, Den Bosch (2009 t/m 2013 )
VPROJazzLive weekend Bimhuis (2009, 2010 , 2011)
Jazz on the Roof (2003 t m 2008) : VPRO’s own jazz festival on the roof of Science Center NEMO in Amsterdam .
Co-programmer in various editions of the festivals of the Jazz Foundation in Utrecht, Jazz in DukeTown at the Toonzaal in Den Bosch, Jazz Festival International Rotterdam .

PRESENTATION
Host at various music festivals and concert evenings such as: North Sea Jazz Festival; Bimhuis radio; Ceremony VPRO/Boy Edgar Prize; Transition Festival; Dutch Jazz & World Meeting; Jazzfest Amsterdam; Prinses Christina Jazz Concours; Keep an Eye Jazz Award; Jazz Bizznizz (network meetings of professionals in the jazz field); Series Jazz Talk ‘ n Play Rotterdam; Festival Jazz International Rotterdam; SJU Jazz Fest; Jazz Festival on the Roof; series VPROJazzLive at the Bimhuis; Dutch Jazz Competition; UJazz Festival
Moderator at InJazz; The Dutch ‘Jazzdag’.
Presenter many live radio broadcasts from location (1995-2013):
 North Sea Jazz Festival, Music Meeting Nijmegen, Moers Jazz Festival, VPRO/Boy Edgar Prize, series VPROJazzLive at the Bimhuis, Jazz on the Roof, SJU Jazz Festival, Dutch Jazz & World Meeting, InJazz, Jazzdag Rotterdam

MANAGEMENT & ADVISORY COMMITIES
Chairman of the board Jazzfest Amsterdam (2013 -present)
Board member Boy Edgar Prize Foundation (2013 – present )
Board member David Kweksilber Foundation (2011 -present)
NFPK + : (2008-2012 ) member advisory committees Music festivals and Composition .
Fund Stage Programming and Marketing ( FPPM ) (2006-2008 ): member advisory-committee Music
Amsterdam Fund for the Arts : 2003-2008 , member and chairman advisory committee Music
Rotterdam Art Foundation: (2001-2004) Chairman of the advisory committee Jazz & Composed Music
Fund for the Creation of Music : 3 times a member of advisory committees Jazz and Improvised Music (1983 , 2000, 2001 )
Professional Association of Improvising Musicians : Boardmember from 1987-1991
Amsterdam Arts Council: member advisory committee Music (1983-1987)
Member various juries in Jazz and Improvisation Music
(such as VPRO/Boy Edgarpijs ; Dutch Jazz Competition ; Conservatory Talent Award; Take Five Europe)

ORGANIZATIONS
Cooperated with (a.o.) VPRO, Bimhuis, North Sea Jazz Festival, MC De Toonzaal Den Bosch, St. Jazz International Rotterdam, ZomerJazzFietsTour Groningen; Music Centre of the Netherlands, Dutch Jazz and World Meeting; Dutch Jazz Day ;
Muziekgebouw aan het IJ; Public Broadcasting Company NTR ; Festival Jazz em Agosto Lisbon; Music Meeting Nijmegen; Moers Jazz Festival, Jazz St. in Utrecht , St. U- Jazz,  ProJazz The Hague

MUSIC (summary )
Saxophonist and singer in various ensembles (of her own) jazz, pop, theater, salsa, close harmony, classical/contemporary .
Many compositions for jazz ensembles, contemporary music, radio play-, film-  and theatermusic, TV drama

Played at home and abroad (Netherlands, USSR, Germany, Belgium, England, France) and at various festivals, including Northsea Jazz Festival .
Bandleader; Workshop Leader
To be heard on 14 records and CDs