Michiel Braam

Op een of andere manier is Michiel Braam een andere pianist dan alle anderen. Met bands die heel anders te werk gaan dan alle anderen. Hij is eén van de meest productieve bandleiders van de Nederlandse jazzscene. Met een wonderlijke missie: zijn rol als leider zo klein mogelijk maken.

In zijn concerten maken musici voor een groot deel uit wàt er op die avond gespeeld wordt. En ook wanneer, en ook hóe. Het muzikale materiaal kan door de bandleden naar believen worden ingezet, gecombineerd of aangepast, waardoor elk concert vol improvisatie zit. ‘Mijn muziek gaat niet over mij, maar vooral over de muzikanten die het spelen’, zegt hij daar zelf over.
Michiel Braam – jazzpianist en componist uit Nijmegen – wordt 50 jaar en viert dat op 17 mei met een avond vol muzikale verrassingen. Meer dan 20 musici uit binnen- en buitenland komen spelen in De Lindenberg in Nijmegen. Daaronder vaste groepen zoals Trio BraamDeJoodeVatcher; eBraam; BijmaBraam sextet; en het Matangi Strijkkwartet. Ook wordt er in gelegenheids duo’s, trio’s en kwartetten vrij geïmproviseerd. Eindigend in een Grande Finale met alle musici, waarin  Michiel Braam de Bolero van Maurice Ravel en Also Sprach Zarathustra van Richard Strauss heeft verwerkt.
Het feest gaat nog verder op 5, 6 en 7 juni in de Roode Bioscoop in Amsterdam. Tijdens deze avonden zal Braam telkens 50 solostukjes spelen van 50 seconden. Daarna speelt hij een set van een uur met steeds een andere gastmuzikant, Bo van de Graaf, of Jeroen Pek of Robert Biesewig. Op 20 juni dan nog de tweede editie van Jazz in de Goffert in Nijmegen in het teken van Michiel Braam. Dan treden op het Matangi Kwartet, Flex Bent Braam en eBraam met de gastmusici Jerome Hol (gitaar) en Joel Botma (trompet).

Braam is altijd op zoek naar grotere muzikale vrijheid. Hij combineert virtuositeit met een speelse hang naar het onvoorspelbare. Hij heeft een dynamische en percussieve manier van spelen en gooit er regelmatig onverwachte, soms humoristische wendingen tegenaan, die nooit abstract zijn of onbegrijpelijk; ze houden steeds verband met het voorafgaande.
Musici als Duke Ellington en Charles Mingus zijn inspiratiebronnen voor Braams streven naar een homogeen en persoonlijk orkestgeluid. In de loop der jaren had Michiel Braam vele projecten en groepen, waaronder Bentje Braam, Bik Bent Braam, eBraam, Flex Bent Braam.

De bands die op 17 mei spelen:
Trio BraamDeJoodeVatcher

Dit trio bestaat uit drie zeer eigenzinnige musici uit de Nederlandse jazzscene, voor wie muzikale vrijheid en avontuur voorop staan. Ieder heeft een volstrekt gelijkwaardig aandeel in de muziek. Het trio kwam in 1990 voor het eerst bij elkaar tijdens een speciaal programma met composities van Thelonious Monk, maar is snel daarna eigen materiaal gaan spelen – veelal meer buiten de grenzen dan in eigen land. Vanaf 2012 legt Trio BraamDeJoodeVatcher zich volledig toe op improvisatie, er worden geen composities meer gebruikt!.

eBraam

Als tegenhanger van dit akoestische Trio BraamDeJoodeVatcher richtte Braam in 2006 het Wurli Trio. De vintage Wurlitzer 200A nam hierin een centrale rol in. Omdat de Wurlitzer en Braams fysieke speelstijl zich lastig tot elkaar verhielden, en Braam liever zijn palet aan geluiden uitbreidde werd de Wurli in 2011 ingeruild voor een modernere Nord Stage Ex. Vanaf dat moment heet de groep eBraam.
Korte stukken plus improvisaties in een mix van Jazz, Funk en Rock. Met een instrumentarium (Wurli, Fender Rhodes, synthesizer en veelvuldig ook Hammond) dat doorgaans niet wordt geassocieerd met improvisatiemuziek. Inspiratiebronnen zijn George Duke, The Soft Machine, Sonny Sharrock, Ten Years After en Herbie Hancock.

Bijma Braam 6

Begin maart 2008 vierde stemkunstenares Greetje Bijma in het Amsterdamse Bimhuis haar 25-jarig jubileum als podiumkustenares. Ze trad er op met een sextet met Michiel Braam. Die samenwerking – met de theatrale uitstraling van Greetje Bijma gepaard aan de vrije geest van Michiel Braam – leidde in 2010 tot het project ‘Autumn Sounds’. De composities die Braam en Bijma voor dit programma schrijven kunnen op allerlei verschillende manieren worden gespeeld. De musici bepalen ter plekke óf, wanneer en hoe ze een bepaald stuk willen laten klinken. Greetje Bijma (stem); Frank Gratkowski (altsax, klarinet, basklarinet); Wolter Wierbos (trombone); Michiel Braam (piano); Wilbert de Joode (contrabas); Michael Vatcher (drums)

Matangi Strijk 4
Het kwartet speelt met Michiel Braam in diens internationale Hybrid 10tet, waarin topmusici uit drie verschillende muzikale werelden samenkomen.

Pieter Douma en Dirk-Peter Kölsch vormen de rockende ritmesectie. Dan een klassiek strijkkwartet plus improviserende koperblazers Carl Ludwig Hübsch, Nils Wogram en Taylor Ho Bynum. De musici brengen hun eigen muzikale taal in het ensemble (klassiek, impro, rock), maar ze worden ook uitgenodigd om nieuwe werelden te onderzoeken.
Tijdens de Braam Fifty avond speelt Matangi de compositie Black To White (New Composition 2014) van Michiel.

Michiel Braam is hoofd van ArtEZ Jazz & Pop aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, waar hij in 1987 zelf afstudeerde.
In 1986 richtte hij Bik Bent Braam en Bentje Braam, in 1989 Trio BraamDeJoodeVatcher en in 2006 eBraam (aanvankelijk Wurli Trio). Andere projecten: sextet All Ears, met onder meer Frans Vermeerssen, Frank Gratkowski en Herb Robertson. De opera Nopera; Hybrid 10tet en Flex Bent Braam (waarin ieder jaar een aantal leden het ensemble verlaat en vervolgens wordt aangevuld met nieuwe musici. Zo houdt Braam het spannend).
Braam heeft onder meer gespeeld in het European Danzón Orchestra, John Engels Flextet, Peggy Larson Band, Globe Orchestra, Bo’s Art Trio.
Daarnaast werkte hij met musici als Louis Sclavis, George Lewis, Benjamin Herman, Theo Jörgensmann, Han Bennink, Michael Moore, Ab Baars, Conrad en Johannes Bauer en Steve Arguelles. Hij speelde op de belangrijke binnen- en buitenlandse festivals en podia in Nederland, heel Europa, Noord Amerika, Japan, Indonesië, Oeganda.
Behalve voor al zijn eigen projecten schreef Braam talloze composities in opdracht van uiteenlopende groepen, van het Metropole Orkest tot Cobla Principal d’Amsterdam, van het Xenakis strijkkwartet tot Calefax. In 1988 kreeg hij de Podiumprijs voor jonge talentvolle muzikanten, in 1997 ontving hij Nederlands belangrijkste jazzprijs: de VPRO/Boy Edgar Prijs.

ENGLISH VERSION

Pianist Michiel Braam seems to be different than all the others. With bands that proceed very different from all others. He is one of the most productive bandleaders of the Dutch jazz scene. With a particular mission: to make his role as a leader as small as possible .

michiel braam door hans speekenbrinkIn his concerts it’s musicians who for a large part decide what is being played that night  And when, and how. The musical material can be freely combined or modified by the band members, making each concert is full of improvisation. “My music is not about me, but about the musicians who play it ,”Braam says.
Michiel Braam – jazz pianist and composer from Nijmegen – turns 50 and celebrates this on May 17 with an evening full of musical surprises. More than 20 musicians from home and abroad come to play in The Lindenberg in Nijmegen. With groups like Trio BraamDeJoodeVatcher ; eBraam ; Bijma Braam sextet; and the Matangi String Quartet. Also there will be free improvisations in occasional duos, trios and quartets. Ending processed. Culminating in  a Grand Finale with all the musicians, in which the Bolero by Maurice Ravel and Richard Strauss’ Also Sprach Zarathustra are being processed.
The party goes on at 5, 6 and 7 June in the Roode Bioscoop in Amsterdam. During these evenings Braam will play 50 solo pieces for 50 seconds each. Afterwards he plays a set of one hour with  different guest musicians: Bo van de Graaf, or Jeroen Pek or Robert Biesewig.
On June 20 the second edition of Jazz in the Goffert Nijmegen dominated by Michiel Braam. The Matangi Quartet, Flex Bent Braam and eBraam with guest musicians Jerome Hol (guitar) and Joel Botma (trumpet).

 

Michiel Braam is always looking for more freedom in music. He combines virtuosity with a playful penchant for the unpredictable. He has a dynamic and percussive style of playing and regularly makes unexpected, sometimes humorous twists, which are never abstract or unintelligible; they are always connected with the foregoing .
Musicians like Duke Ellington and Charles Mingus are sources of inspiration for Braam who seeks a homogeneous and personal orchestral sound. Over the years, Michiel Braam had many projects and groups, including Bentje Braam, Bik Bent Braam, eBraam, Flex Bent Braam .

The bands playing on May 17:
BraamDeJoodeVatcher
This trio consists of three highly willful musicians from the Dutch jazz scene, for whom musical freedom and adventure are very important. Each one has a completely equal share in the music. The trio started in 1990 with compositions by Thelonious Monk  but then quickly went to play their own material – usually more abroad than in their own country. From 2012 on Trio BraamDeJoodeVatcher fully focused on improvisation, there are no longer compositions used ! .

eBraam
As a counterpart to acoustic trio BraamDeJoodeVatcher Burr founded  the Wurli Trio in 2006. The Vintage Wurlitzer 200A took a central role . But because the Wurlitzer and Braam’s physical style of playing were difficult to relate to each other, and Braam wished to expand the palette of sounds, the Wurli in 2011 was exchanged for a more modern Nord Stage Ex . From that moment the group was called eBraam. Short pieces plus improvisations in a mix of Jazz, Funk and Rock. With a set of tools (Wurli, Fender Rhodes, synthesizer and frequently also Hammond ) that is not generally associated with improvised music. Sources of inspiration are George Duke, The Soft Machine , Sonny Sharrock , Ten Years After and Herbie Hancock .

Bijma Braam 6
In early March 2008 voice artist Greetje Bijma in the Amsterdam Bimhuis celebrated her 25th anniversary as performance artist. She performed there with a sextet with Michiel Braam. This  cooperation – combining the free spirit of Michiel Braam with the theatrical appearance of Bijma – in 2010 led to the ‘Autumn Sounds’ project. The compositions Braam and Bijma write for this project can be played in many different ways, determined by the musicians on the spot, when and how they want to sound.Greetje Bijma (voice) ; Frank Gratkowski (alto sax, clarinet , bass clarinet) ; Wolter Wierbos (trombone) ; Michiel Braam (piano) ; Wilbert de Joode (bass) ; Michael Vatcher (drums)

Matangi String 4
The quartet plays with Michiel Braam in its international Hybrid 10tet, where top musicians from three different musical worlds come together. Pieter Douma and Dirk -Peter Kölsch form the rocking rhythm section. Then a classical string quartet plus improvising brasshorns Carl Ludwig Hübsch, Nils Wogram and Taylor Ho Bynum. The musicians bring in their own musical language (classical , improvisation , rock) , but they are also invited to explore new worlds.

During teh Braam Fifty evening Matangi plays the composition Black To White (New Composition 2014 ) from Michael.

Michiel Braam is head of ArtEZ Jazz & Pop at the Academy of Arts in Arnhem, where he himself graduated in 1987.
In 1986 he founded Bik Bent Braam and Bentje Braam, in 1989 and in 2006 eBraam BraamDeJoodeVatcher Trio (initially Wurli Trio ). Other projects : sextet All Ears, with Frans Vermeerssen, Frank Gratkowski and Herb Robertson. Flex Bent Braam (every year the ensemble will leave a number of members which is then supplemented with new musicians). The opera Nopera, Hybrid 10tet.
Michiel Braam played o.a. with the European Danzón Orchestra, John Engels Flextet, Peggy Larson Band, Orchestra Globe, Bo’s Art Trio . He worked with musicians such as Louis Sclavis , George Lewis , Benjamin Herman, Theo Jörgensmann , Han Bennink , Michael Moore , Ab Baars , Conrad and John Bauer and Steve Arguelles . He played at major festivals and venues in the Netherlands, Europe, North America, Japan, Indonesia, Uganda .
Next to all this Braam wrote numerous compositions commissioned by diverse groups, o.a. the Metropole Orchestra, Cobla Principal d’ Amsterdam, the Xenakis string quartet, Calefax . In 1988 he received the Podium Prize for young talented musicians, in 1997 he received the major Dutch jazz prize : the VPRO / Boy Edgar Prize.