1 Track Only (14)

In de serie 1 Track Only dit keer drie nieuwe CD’s met jazz & impro uit Nederland, Frankrijk en België: Sputnik 3, dynamisch trio van de Belgische slagwerker Raf Vertessen;  niet eerder uitgebracht werk van Guus Janssen en bedachtzame impro van de franse saxofonist Matthieu Donarier.

CD Sputnik 3 – Orbits (Mainland Records)
Dynamisch en avontuurlijk in gecontroleerde vrijheid.
Loran Witteveen – piano; Stefan Lievestro – contrabas; Raf Vertessen – drums

Sputnik 3 is het pianotrio van de jonge Belgische slagwerker Raf Vertessen.
Een trio waar opvallend genoeg de drummer de bandleider is en de composities levert.
In het ensmeble pianist Loran Witteveen die dit jaar met zijn kwintet in de Young Vips tournee zit, en contrabassist Stefan Lievestro.
Sputnik 3 is de naam van een bekende Russische onbemande ruimtevlucht uit 1958. En Orbits betekent Omloopbanen. Het trio maakt onderzoekend muziek. 
Open composities, waar onverwachte afslagen worden genomen, de maatsoorten wisselen, het tempo soms verandert en zowel de melodieën als de ritmes complex kunnen zijn. Toch blijft de muziek open en redelijk licht, omdat de drie musici steeds zoeken naar de juiste balans tussen eenvoud en complexiteit, tussen veel en weinig noten, veel en weinig volume. Zoals we dat ook van andere pianotrio’s kennen: The Bad Plus, De Beren Gieren (ook een Vlaams-Nederlandse samenwerking).

8-1-2016 De Muze, Zolder (BE); 10-1-2016 Splendor, Amsterdam, 19-1-2016 Hot Club de Gant, Gent (BE)
Raf Vertessen leerde jazz kennen in de jazzclub van zijn ouders waar live muziek werd gespeeld(!)
Hij verhuisde naar Amsterdam in 2010 en studeerde in 2014 af aan het Conservatorium aldaar. Hij speelt verder oa ook met altsaxofonist Lars Dietrich, en in het kwintet van zanger Filip Jordens.

CD Meeting Points van Guus Janssen (Bimhuis label)
Ontregelende pareltjes uit de Nederlandse geïmproviseerde muziek.

Over Guus Janssen blogde ik onlangs (zie dit blog met 8 video’s)
Nu is er op het Bimhuislabel een ‘verzamel’ CD uitgebracht, waar niet eerder uitgebracht werk op staat. 8 typische Janssen composities (en 1 stuk van Misha Mengelberg) uit verschillende jaren (tussen 1989 en 2014) en met verschillende bezettingen. Ontregelende pareltjes uit het domein van de Nederlandse geïmproviseerde muziek.
Met oa de musici Lee Konitz, Michael Moore, Ernst Reijseger, Ernst Glerum, Wim Janssen, Han Bennink, Wolter Wierbos, Raphael Vanoli, Peter van Bergen, Oene van Geel.
Het titelstuk Meeting Points is een duo van Janssen met Lee Konitz uit 1999. Pure impro door twee grote musici die elkaar hier op het podium voor het eerst ontmoetten.

Guus Janssen is vrijdenkend pianist/componist die zowel in de jazz en impro als in de hedendaags gecomponeerde muziek al vele jaren zijn sporen heeft verdiend.
Janssens muziek is grillig, ontregelend en rusteloos – dat geldt zowel voor zijn composities als zijn improvisaties. Hij heeft een speciale voorliefde voor de opzettelijke blunder, de hapering, het doorbreken van het aanvankelijk ingezette stramien. Het resultaat is muziek die zichzelf voortdurend relativeert en nooit verzandt in zwaarwichtigheid. Zijn stijl wordt sober, nuchter, helder, zelfs ‘typisch Nederlands’ genoemd.

 

CD Papier Jungle van Matthieu Donarier Trio (Yolk Music)
Vrije impro, abstract, licht dromerig, lyrisch.

De franse saxofonist Matthieu Donarier kennen we hier misschien alleen van zijn samenwerking met de Nederlandse pianist Albert van Veenendaal, met wie hij het project Planetarium maakte.
Papier Jungle is een nieuw album van zijn trio met Manu Codjia- gitaar, Joe Quitzke-drums. Sax, gitaar en drums zoeken en vinden het in (vrije) impro met een abstract maar ook licht dromerig, lyrisch karakter.


Hoewel de gitaar het af en toe flink in de galm en vervorming zoekt, wordt de muziek nergens te druk of hard; het subtiele houdt de overhand. Er wordt steeds bedachtzaam en zoekend gespeeld. Donarier laat zijn saxofoons nergens uit de bocht vliegen.
Het duo van Matthieu Donarier/Albert van Veenendaal speelt op 10 december a.s. in het Bimhuis in Amsterdam. Hij heeft verder oa ook een duo WOOD met bassist Sébastien Boisseau

 

ENGLISH
In the series 1 Track Only this time three new CDs with jazz and improvisation from the Netherlands, France and Belgium: Sputnik 3, dynamic trio of Belgian drummer Raf Vertessen; unreleased work by Guus Janssen and thoughtful improv of the French saxophonist Matthieu Donarier.

CD Sputnik 3 – Orbits (Mainland Records)
Dynamic and adventurous in controlled freedom.
Loran Witteveen – piano; Stefan Lievestro – bass; Raf Vertessen – drums

Sputnik 3 is the piano trio of  young Belgian drummer Raf Vertessen. A trio where interestingly the drummer is the band leader and provides the compositions.
Sputnik 3 door govert driessen(photo Govert Driessen)
In it pianist Loran Witteveen, who this year with his quintet does the Young Vips’s tour, and bassist Stefan Lievestro. Sputnik 3 is the name of a well-known Russian unmanned space flight in 1958. The trio makes music in an exploratory way. Open compositions, where unexpected turns are taken, in which time signatures and tempo change, and sometimes both the melodies and the rhythms can be complex. Yet the music remains open and fairly light, as the three musicians always find the right balance between simplicity and complexity, between few and many notes, high and low volume. As we know also of other piano trios: The Bad Plus, De Beren Gieren (a Flemish-Dutch cooperation). 8-1-2016 The Muse, Zolder (BE); 10-1-2016 Splendor, Amsterdam, 19-1-2016 Hot Club de Gant, Ghent (BE)
Raf Vertessen got familiar with jazz in his parents jazz club where live music was played (!) He moved to Amsterdam in 2010 and graduated in 2014 from the Conservatory there. He also plays ao with alto saxophonist Lars Dietrich, and in the quintet of singer Filip Jordens.

Meeting Points CD by Guus Janssen (Bimhuis label)
Unsettling treasures of the Dutch improvised music.

I recently blogged about Guus Janssen (see the blog with 8 videos HERE)
Now there is a ‘collectors’ CD on the Bimhuislabel whith previously unreleased. Eight typical Janssen compositions (and one piece of Misha Mengelberg) from different years (between 1989 and 2014) and with various ensembles. Unsettling treasures from the domain of Dutch improvised music.
With Lee Konitz, Michael Moore, Ernst Reijseger, Ernst Glerum, Wim Janssen, Han Bennink, Wolter Wierbos, Raphael Vanoli, Peter van Bergen, Oene van Geel.
The title piece Meeting Points is a duo of Janssen with Lee Konitz in 1999. Pure improvisation by two great musicians who met on stage for the first time here.

Guus Janssen is renowned for his flexibility as an improviser, his drive as a composer and performer and his curiosity and tireless quest for new musical forms and combinations of genres. He mixes different musical worlds of classical music and jazz, composing and improvising, but doesn’t look for a synthesis, but he welds them together into a montage. In his composed pieces are sections where the musicians have to improvise and the improvisations of jazz in his compositions are always structured.
Janssens music is capricious, unsettling and restless – which applies to both his compositions and his improvisations. He has a special fondness for the deliberate blunder, the hitch, breaking the initially deployed pattern. The result is music that constantly puts itself in perspecetive and never gets bogged down in weightiness. His style is sober, clear, even ‘typically Dutch’.

CD Paper Jungle by Matthieu Donarier Trio (Yolk Music)
Free improvisation, abstract, dreamy, lyrical.

The French saxophonist Matthieu Donarier we perhaps only know of his cooperation with the Dutch pianist Albert van Veenendaal, with whom he did the project Planetarium.
Paper Jungle is a new album of his trio with Manu Codjia- guitar, Joe Quitzke drums. 
Sax, guitar and drums seek and find their purpose in (free) improvisation with an abstract but also slightly dreamy, lyrical character.
Matthieu Donarier BureauSept15(Donariers working desk)
Although the guitar occasionally is heavily leaning on reverb and distortion, the music is never too noisy or loud; the subtle holds the upper hand. There is always being played thoughtful and exploratory. Donarier never lets his saxophones fly off the rails.
The duo of Matthieu Donarier / Albert van Veenendaal is performing on 10 December at the Bimhuis in Amsterdam. Donarier furthermore has a duo with bassist Sébastien Boisseau WOOD