Steven Kamperman

Scroll down for English version

NeOropa, new jazz from the old world

Steven Kamperman zocht voor zijn nieuwe project inspiratie in vroege Europese (volks) muziek.
Hij kwam o.a. terecht bij de Estampie: oorspronkelijk een dans, later een muzikaal genre uit de Middeleeuwen. En bij de Sarabande, oorspronkelijk een oude Mexicaanse dans, die later door Spaanse kolonisten werd meegenomen naar Spanje en Frankrijk.
Muziek met spookachtige melodieën, drones en aparte ritmes. 
Hoe zouden die klinken als je ze naar een hedendaagse aanpak vertaalt? 
Kamperman voorzag ze van avontuurlijke jazzimprovisaties, moderne ritmes en zelfs soms een mediterrane touch.
Zo ontstond het project NeOropa: moderne improvisatiemuziek met wortels in vroege Europese volksmuziek.
Michel Godard (tuba, serpent) • Oene van Geel (altviool, viool, cajon) • Sanem Kalfa (stem) • George Dumitriu (gitaar, altviool, viool,) • Steven Kamperman (clarinetten)

17-11 TivoliVredenburg, 18-11 Plusetage Baarle-Nassau, 21-11 Splendor Amsterdam, 22-11 Brebl Nijmegen

Het Steven Kamperman trio (voorheen Horizon Trio) met een onalledaagse bezetting van altklarinet, gitaar/altviool en zang maakt een soort kamerwereldjazz. Ingenieuze melodielijnen, groovende ritmes, ‘open’ geschreven. Vaak mooi, soms breekbaar,  subtiel, en steeds met ruimte voor improvisaties.
Voor dit project is dit trio nu uitgebreid met twee musici: de Franse tubaspeler Michel Godard, een improviserende gigant op tuba, die daarnaast ook speelt op de serpent, een middeleeuwse tuba in de vorm van een slang.
 En altviolist Oene van Geel, die als geen andere strijker zijn hand niet omdraait voor ingewikkelde ritmes en grooves.

Aan het eind van hun eerste tour vorig jaar werd een album opgenomen dat nu gepresenteerd wordt.
De muziek op het album is vaak ritmisch, met onregelmatige maatsoorten, en wordt vol gespeeld door alle vijf. Maar er staan ook hele open stukken op. Door de oude modale ladders is het is af en toe een beetje zwaar, of zwaarmoedig, eerder dan betoverend.

Steven over zijn eigen muziek:
“Toen ik een jaar of 25 was, ontdekte ik Turkse volksmuziek. Dit was een belangrijk moment in mijn muzikale ontwikkeling: het verduidelijkte een speciale liefde die ik altijd al had voor modale muziek(met melodieën op basis van modale toonladders, in plaats van op harmonische beweging). Dezelfde modale benadering die ik ook al mooi vond in middeleeuwse muziek, en bijvoorbeeld ook in de modale jazz van de jaren 60. (…)
Maar ik meng deze aanpak met alle mogelijke tegenstellingen! Met jazz natuurlijk, maar ook met technieken van hedendaagse compositie, improvisatie en rock … Zo probeer ik een eigen wereld te ontwikkelen, met avontuur en emotionele intensiteit.”

Altklarinettist Steven Kamperman was jarenlang actief met wereldjazz-ensemble Baraná. Zangeres Sanem Kalfa won in 2010 het internationale Montreux Jazz Vocalisten Concours.
Gitarist George Dumitriu won in zijn jeugd verschillende prijzen als klassiek violist voordat hij zich ontwikkelde tot een avontuurlijke jazzgitarist over wie op deze site ook een apart blog te vinden is: HIER
In 2002 was Steven Kamperman medeoprichter van het Turks-Nederlandse wereld jazz ensemble Baraná met zanger Behsat Üvez. Baraná maakte een serie aantal heel goed ontvangen projecten, tot aan de dood van Behsat Üvez in 2012.
Andere projecten zijn City Maps met Steven Kamperman (klar) • Bart Maris (trp) • Anton Goudsmit (git)
Opera Roodhapje – performed by Holland Opera, voor kinderenen.
HOT ( Het Orgel Trio)

 

 

ENGLISH

NeOropa, new jazz from the old world


Steven Kamperman, in search for new project inspiration, discoverd early European (folk) music. Among other things, he found the Estampie: originally a dance, later a musical genre from the Middle Ages. And the Sarabande, originally an ancient Mexican dance, which was later by Spanish settlers taken to Spain and France. 
Music with ghostly melodies, drones and special rhythms.
What would it sound like when you transferred these into a modern approach? Kamperman provided them with adventurous jazz improvisations, modern rhythms and even an occasional Mediterranean touch.
Thus, the NeOropa project emerged: modern improvised music rooted in early European folk music.
Michel Godard (Tuba, Serpent) • Oene van Geel (Viola, Violin, Cajon) • Sanem Kalfa (Voice) • George Dumitriu (Guitar, Viola, Violin) • Steven Kamperman (Clarinet)

17-11 TivoliVredenburg, 18-11 Plus Tage Baarle-Nassau, 21-11 Splendor Amsterdam, 22-11 Brebl Nijmegen

(photo Ton Maas)
The Steven Kamperman trio (formerly Horizon Trio) with an unconventionale line up of alt clarinet, guitar/viola and vocals makes a kind of ‘chamber world jazz’. Ingenious melody lines, grooving rhythms, open music. Often serene, sometimes fragile, subtle, and always with space for improvisations. For this project, this trio has now been expanded with two musicians: Michel Godard (France), an improvising giant on tuba, which also plays on the serpent, a medieval tuba in the form of a snake. And violinist Oene van Geel, who -peerless- plays complicated rhythms and grooves.

At the end of their first tour last year an album was recorded that is being presented now. The music on the album is often rhythmic, with odd meter rhytms, and is played powerfully played by all five musicians. But there are also open sections. Because of the old modal scales it is sometimes a bit heavy, or heavy-hearted, rather than enchanting.


Steven about his own music:
“When I was about 25, I discovered Turkish folk music. This was an important moment in my musical development: it clarified a special love I had always had for modal music (with melodies based on modal scales, rather than on harmonic movements). The same modal approach I already loved in medieval music, and for instance modal jazz of the ’60. This sense of melody and rhythm plays an important part in my work.
But I mix this approach with all the opposites you can think of! My first love jazz of course, but also techniques of contemporary composed music, improvisation and rock…  Thus I try to develop something that, rather than falling into a clear category, takes you to another world of its own, where  adventure and emotional intensity go hand in hand.”

Clarinet player Steven Kamperman has been active for years with the worldjazz ensemble Baraná. Singer Sanem Kalfa won the International Montreux Jazz Vocalist Competition in 2010. Guitarist George Dumitriu won various prizes as a classical violinist in his early years before he developed into an adventurous jazz guitarist who also is featured in a separate blog on this site. 


In 2002, Steven Kamperman was co-founder of the Turkish-Dutch world jazz ensemble Baraná with singer Behsat Üvez. Baraná made a series of very well received projects, until the death of Behsat Üvez in 2012.
Other projects include City Maps with Steven Kamperman (clear) • Bart Maris (trp) • Anton Goudsmit (git)
Opera Roodhapje – performed by Holland Opera, for children.

HOT (The Organ Trio)