Warped Dreamer

English translation below

Beeldende soundscapes, fluisterzachte ambient en geluidsmuur-uitbarstingen.

Illustere musici uit België en Noorwegen vormen samen Warped Dreamer, een kwartet dat vrije improvisatie met flarden jazz en elektronica mengt tot weidse soundscapes en experimentele klankstructuren. 
Arve Henriksen – trompet, Stian Westerhus – gitaar, Jozef Dumoulin – keyboards, Teun Verbruggen – slagwerk.

Arve Henriksen en gitarist Stian Westerhus zijn belangrijke musici van de vernieuwende jazzgolf uit Noorwegen. Fender Rhodes-specialist Jozef Dumoulin en drummer Teun Verbruggen vertegenwoordigen de vrije improvisatiemuziek in België. Als kwartet maken zij muziek op basis van vrije improvisatie met elementen van jazz en elektronica, met spontane interacties, beeldende soundscapes, fluisterzachte ambient, maar ook geluidsmuur-uitbarstingen.
7-6 De Singer, Rijkevorsel België, 8-6 LantarenVenster Rotterdam, 9-6 Bimhuis Amsterdam

‘Warped Dreamer’ was de titel van een compositie van trio Othin Spake (Trio van Teun Verbruggen, excentrieke gitarist Mauro Pawlowski en Jozef Dumoulin). Ook dat ensemble maakt grillige, soms punky soundscapes, minimal electro en jazz.(‘warped’ : vervormd, verwrongen).

Multi-instrumentalist Arve Henriksen behoort tot de beste en meest gevraagde trompettisten van Europa. Zoals vele musici uit Noorwegen (en andere Scandinavische landen) is ook Arve Henriksen goed in het creëren van muzikale landschappen. Verstilde soundscapes, rust, lyriek, gebruik van electronica, ambient – het zijn termen die allemaal wel van toepassing zijn op zijn muziek.
Hij brengt zijn platen vooral uit op ECM Records en is te horen op albums van oa Nils Petter Molvær, Trygve Seim, Supersilent.

Slagwerker Teun Verbruggen kent geen muzikale grenzen in stijl of aanpak en is altijd op zoek naar nieuwe ritmes, geluiden, electronische experimenten en vrijheid in collectieve improv. Hij heeft zijn eigen productiemaatschappij, wint de ene jazzprijs na de andere en speelt in alle goede Belgische bands zoals Flat Earth Society, Othin Spake, Jef Neve Trio en het internationale all-star gezelschap Bureau of Atomic Tourism (BOAT). Hij werkte al eerder met trompettist Arve Henriksen en Jozef Dumoulin.

Toetsenist Jozef Dumoulin is Belg, maar woont sinds 2006 in Parijs. In de pers is hij eerder al beschreven als piano wizard, keyboard magician en Fender Rhodes specialist. Hij maakte een solo Cd met Fender Rhodes, die hij overigens vaak combineert met elektronica. Hij legde zichzelf bij dat project 4 beperkingen op: alléén de F-Rh gebruiken; alleen improvisaties gebruiken, geen gecomponeerd materiaal; tracks gebruiken met een reguliere lengte; geen overdubs gebruiken. Wat betreft geluids-effecten waren er geen constricties.

Stian Westerhus is een experimentele gitarist die beschikt over een grote creatieve verbeeldingskracht en durf om met alles muzikaal vrij om te gaan. Ook hij won meerdere prijzen, maakte goed ontvangen albums, oa met The Pale Horses in 2014. Dit jaar kwam hij met een fascinerend en abstract album voor House of Mythology.

In 2013 bracht Teun Verbruggen een CD uit met Arve Henriksen: ‘Black Swan’ (RAT Records, het label van Verbruggen. RAT = Rare And Treacherous).
Daarop speelt Henriksen trompetten, stem, viool, fluit, shakuhachi, toetsen, snaredrum en samples; Verbruggen slagwerk en electronica. Opnames uit 2010, waarvoor Verbruggen in zijn thuisstudio muzikaal materiaal opnam, dat hij digitaal aan Arve Henriksen stuurde. Die ging er in zijn eigen studio mee aan de slag, en voegde er het zijne aan toe om zo bij het eindresultaat uit te komen.

Verbruggen speelde/speelt verder oa met Jef Neve Trio, de vlaamse avontuurlijke big band FES, Pascal Schumacher 4tet, “4”, JojoBa, Streams, Silent Song, Jozef Dumoulin Trio.
Als sideman werkte hij met heel veel musici, w.o. Hilmar Jennson, Ernst Reyseger, Toots Thielemans (met FES), Fred Vanhove, Trevor Dunn, Magic Malik, Andrew d’Angelo, Marc Helias, Giovanni Mirrabassi,  Eric Vloeimans, Anton Goudsmidt, Harmen Fraanje, Matts Eilertsen, Michel Hatzi (aka moon), Louis Sclavis (met FES), Diederik Wissels, David Lynx, Kris Defoort.

ENGLISH
Warped Dreamer
Electronic soundscapes,  soft ambient and outbursts of sound.

Illustrious musicians from Belgium and Norway form Warped Dreamer, a quartet that mixes free improvisation with snatches of jazz and electronics to extensive soundscapes and experimental sound structures.
Arve Henriksen – trumpet, Stian Westerhus – guitar, Jozef Dumoulin – keyboards, Teun Verbruggen -drums


Trumpet player Arve Henriksen and guitarist Stian Westerhus are key figures in the innovative jazz wave from Norway. Fender Rhodes specialist Jozef Dumoulin and drummer Teun Verbruggen represent the free improv scene in Belgium. As a quartet they make music based on free improvisation with elements of jazz and electronics, with spontaneous interactions, electronic soundscapes, soft ambient and outbursts of sound.
7-6 The Singer, Rijkevorsel, Belgium, 8-6 LantarenVenster Rotterdam, 9-6 Bimhuis Amsterdam

“Warped Dreamer ‘was the title of a composition by trio Othin Spake (Trio of Teun Verbruggen, eccentric guitarist Mauro Pawlowski and Jozef Dumoulin). An ensemble also making erratic, sometimes punky soundscapes, minimal electro and jazz.

arve h door cees vd ven (all photo’s by Cees van de Ven)
Multi-instrumentalist Arve Henriksen is one of the best and most sought after trumpet players in Europe. Like many musicians from Norway (and other Nordic countries) Arve Henriksen is good at creating musical landscapes. Hushed soundscapes, calm, lyrical use of electronica, ambient – these are terms that all apply to his music. He releases his albums mainly on ECM Records and can be heard on other albums with ao Nils Petter Molvær, Trygve Seim, Supersilent.

teun v door cees vd ven Drummer Teun Verbruggen knows no musical boundaries in style or approach and is always looking for new rhythms, sounds, electronic experiment and freedom in collective improv. He has his own production company; wins one jazz prize after another and is playing in the best Belgian bands like Flat Earth Society, Othin Spake, Jef Neve Trio and the international all-star group Bureau of Atomic Tourism (BOAT). He previously worked with trumpeter Arve Henriksen and Jozef Dumoulin.

jozef dumoulin door cees vd ven Keyboardist Jozef Dumoulin comes from Belgium but has lived in Paris since 2006. In the press he has been previously described as a piano wizard, keyboard magician and Fender Rhodes specialist. He produced a solo CD on Fender Rhodes, which he often combines with electronics. He gave himself four restrictions in that project: Only to use the F-Rh; only to use improvisation, no composed material; only use tracks with a standard length; no overdubs. As for sound effects, there were no constrictions.

stian w door cees van de ven
Stian Westerhus
is an experimental guitarist who has a great creative imagination and boldness to deal with all musical freedom. He also won several awards, made well received albums, including one with The Pale Horses in 2014. This year he came with a fascinating and abstract album for House of Mythology.

In 2013, Teun Verbruggen released a CD with Arve Henriksen: ‘Black Swan’ (RAT Records, the label of Verbruggen RAT = Rare And Treacherous.).
Henriksen plays trumpet, voice, violin, flute, shakuhachi, keys, snare drum and samples; Verbruggen percussion and electronics. Recordings from 2010; Verbruggen recorded musical material in his home studio and sent it digitally to Arve Henriksen. He worked with it in his own studio; added his own stuff to it, and that way they achieved the final result.

Verbruggen played/plays on ao with Jef Neve Trio, the Flemish adventurous big band FES, Pascal Schumacher 4tet, “4”, jojoba, Streams, Silent Song, Jozef Dumoulin Trio.
As a sideman he worked with many musicians such as Hilmar Jennson, Ernst Reyseger, Toots Thielemans (FES), Fred Vanhove, Trevor Dunn, Magic Malik, Andrew D’Angelo, Marc Helias, Giovanni Mirrabassi Eric Vloeimans, Anton Gold Smidt, Harmen Fraanje, Matts Eilertsen, Michel Hatzi (aka moon), Louis Sclavis (FES), Diederik Wissels, David Lynx, Kris Defoort.